Show simple item record

The Study of the Relationship Between Organizational Commitment and Psychological Well-Being in Terms of Different Variables

dc.contributor.advisorTurpoğlu Çelik, Aysın
dc.contributor.authorSevimli, Hakan
dc.date.accessioned2016-02-04T11:16:14Z
dc.date.available2016-02-04T11:16:14Z
dc.date.issued2015-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/840
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı örgütsel bağlılık ile psikolojik iyi olma arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın diğer amacı ise bu iki değişken arasındaki ilişkinin cinsiyet, yaş, kıdem, öğrenim durumu, eğitim verilen kademe ve mesleki deneyim değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Bu tez çalışmasında kullanılan veriler Bursa ilinde bir semtte bulunan, devlet okullarında çalışan öğretmenlerden gönüllülük esasına göre elde edilmiştir. Anketler, 1 ile 12. sınıf seviyeleri arasında derslere giren toplam 159 öğretmene uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen verilerin analizi sonucunda, örgütsel bağlılık ile psikolojik iyi olma arasında pozitif yönlü düşük seviyede anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Erkeklerin duygusal ve normatif bağlılık düzeyi anlamlı şekilde kadınlardan daha yüksek bulunmuştur. Öğretmenlerin eğitim verdikleri kademeye bağlı olarak örgütsel bağlılık ve alt boyutlarında farklılık gösterip göstermediğini saptamak için yapılan analiz sonucunda duygusal bağlılık ve normatif bağlılık altboyutlarında gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmıştır. Araştırma sonucunda özerklik ve çevresel hakimiyet altboyutlarında erkek öğretmenlerin kadın öğretmenlere göre anlamlı şekilde daha yüksek ortalamaya sahip oldukları saptanmıştır. Yine çalışma sonucunda diğerleriyle olumlu ilişkiler alt boyutunda lisansüstü mezunu olan öğretmenlerin lisans mezunu olanlara göre anlamlı şekilde daha yüksek ortalama elde ettikleri bulunmuştur.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of this study is to examine the relationship between organizational commitment and psychological well-being. Another purpose of the study is to examine whether there is significant difference between these variables in terms of sex, age, seniority, educational background, teaching institution and professional experience. The research data is gathered from the teachers working in state schools in a district of Bursa province. The questionnaires are applied to 159 teachers who are having courses between 1st and 12th grades. After analyzing the data, it has been found out that male's normative and emotional commitment level is significantly superior than that of female's. When it is analyzed if there is a difference in organizational commitment level and its subgroups related to the institutions of teachers, it is observed that there is significant difference between the subgroups of emotional commitment and normative commitment. At the end of the study, it is observed that male teachers' mean scores in autonomy and environmental dominance is significantly higher than female teachers' mean scores. It is also observed that teachers with master's degree have higher mean scores than the teachers with bachelor's degree in the subgroup of positive relationships with others.en
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectPsikolojitr_TR
dc.subjectPsychologytr_TR
dc.titleÖrgütsel Bağlılık ile Psikolojik İyilik Hali Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesitr_TR
dc.titleThe Study of the Relationship Between Organizational Commitment and Psychological Well-Being in Terms of Different Variables
dc.typeThesistr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record