Show simple item record

dc.contributorİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Bilim Dalıtr_TR
dc.contributor.advisorBozkurt, Aysun Tülay
dc.contributor.authorŞener, Yiğit
dc.date.accessioned2019-02-14T11:25:41Z
dc.date.available2019-02-14T11:25:41Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/4575
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı örgüt ikliminin iş performansına etkisinde psikolojik sermayenin ara değişken rolünün incelenmesi oluşturmuştur. Bu genel amaç çerçevesinde örgüt ikliminin alt elemanları olan örgütsel cesaretlendirme, yönetimin desteği, katılım esnekliği, iletişim ve takım desteğinin iş performansının alt elemanları olan görev ve bağlamsal performans ile ilişkileri araştırılmıştır. Ayrıca psikolojik sermayenin umut, öz yeterlilik, dayanıklılık ve iyimserlik elemanlarının modeldeki ara değişken rolleri test edilmiştir. Araştırmaya İstanbul ilindeki özel bir bankanın farklı birimlerinde çalışan 183 kişi dahil edilmiştir. Verilerin analizinde korelasyon, regresyon ve fark testleri uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre örgüt ikliminin iş performansına etkisinde psikolojik sermayenin ara değişken rolü tespit edilmiştir. Araştırma ara değişkenini sınayan model içerisinde değişkenlerin alt elemanlarının iş performansı üzerindeki etkileri incelendiğinde çalışanların örgüt içerisinde özerk hissetmeleri, takım desteğini görmeleri ve katılım esnekliğini sağlayabilmeleri durumunda onların umutları ve dayanıklılıkları yoluyla iş performansları etkilenmektedir. Bağlamsal performans açısından bakıldığında çalışanların bir örgüt içerisinde cesaretlendirilmeleri ya da katılım esnekliği gösterebiliyor olmaları onların umutları ve dayanıklılıkları vasıtasıyla bağlamsal performanslarını etkilemektedir. Araştırmanın ortaya çıkardığı diğer bir bulgu psikolojik sermayenin alt elemanı olan umut değişkeninin özerklik ve görev performansı arasında ara değişken olduğudur. Bulgular literatürle paralellikleri ve literatüre katkıları açısından tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Örgüt İklimi, Pozitif Psikolojik Sermaye, İş Performansıtr_TR
dc.description.abstractThe main purpose of this study was to investigate the mediation variable role of the psychological capital in the influence of organizational climate on job performance. Within this general-purpose framework, the subordinate elements of organizational climate which are organizational encouragement, management support, participation flexibility, communication and its relation to task and contextual performance, which are subordinate elements of job performance, were investigated.183 employees in different units of the bank in Istanbul were included in the survey. Correlation, regression and compare tests were applied in the analysis of the data. According to the results of the research, the mediation variable role of the psychological capital was determined in the influence of the organizational climate on the job performance. When the effects of the sub-elements of the variables on the job performance are examined in the model that tests the research mediation variable, if the employees to be autonomous within the organization, feeling team support and to provide flexibility of participation, their performance is affected by their hopes and resiliency. In terms of contextual performance, whether employees can be encouraged or participated in an organization is influencing their contextual performance through their hopes and resiliency. Finally, when addressed in terms of task performance, employees feel themselves autonomous within an organization, affecting their hopes on the positive side and improving their performance. It is thought that the results obtained will benefit both the literature and the new researches. Key Words: Organization Climate, Positive Psychological Capital, Job Performance
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectPsikolojitr_TR
dc.subjectPsychologytr_TR
dc.subjectİşletmetr_TR
dc.subjectBusiness Administrationtr_TR
dc.subjectPerformanstr_TR
dc.subjectPerformancetr_TR
dc.subjectPozitif Psikolojik Sermayetr_TR
dc.subjectPositive Psychological Capitaltr_TR
dc.subjectPsikolojik Sermayetr_TR
dc.subjectPsychological Capitaltr_TR
dc.subjectÖrgüt İklimitr_TR
dc.subjectOrganizational Climatetr_TR
dc.subjectİş Performansıtr_TR
dc.subjectJob Performancetr_TR
dc.titleÖrgüt ikliminin iş performansı üzerindeki etkisinde psikolojik sermayenin ara değişken rolütr_TR
dc.title.alternativeThe mediation variable role of psychological capital the relationship between organization climate and job performance
dc.typeThesistr_TR
dc.contributor.authorID142228tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record