Publication:
Türk Hukukunda Yabancılık Unsuru Taşıyan İş Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk ve Tarafların Hukuk Seçimi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu çalışmada amacımız, yabancılık unsuru içeren iş sözleşmelerine uygu- lanacak hukukun te spit edilmesine ili şkin esaslar ın kanun ve öğreti görüşleri ışında değerlendirilmesidir. Yabancılık unsuru içeren bireysel iş sözleşmelerine uygulanacak hukukun nasıl tespit edileceği hukukumuzda Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 27. maddesi ile düzenlenmiştir. Bilindiği üzere uygulanacak huku- kun tespiti kanunlar ihtilafı kurallarının ve dolayısıyla milletlerarası özel hukukun ko- nusuna girmektedir. Bununla birlikte, iş sözleşmesinin vasıflandırılmasında ve Türk İş Hukuku kurallarının uygulanacağının tespit edildiği durumlarda ve yabancı hukukun uygulanacağı tespit edilmesine ra ğmen bazı hallerde daha koruyucu hükümler ihtiva etmesi sebebiyle Türk İş Hukuku’nun uygulanması söz konusu olmaktadır. Bu da konu- nun i ş hukuku bakımından da oldukça önemli olduğunu göstermektedir. Kaldı ki, gü- nümüzde milletlerarası hukukun ilgi alan ına giren çalışma ilişkilerinin sayısı gün geç- tikçe artmaktadır. Ülkemizden de çok sayıda işçinin çalışmak üzere yurt d ışına gönde- rildiği ve çok sayıda işçinin de çalışmak üzere Türkiye’de bulunduğu bilinmektedir.
Description
Keywords
Citation
GÜMRÜKÇÜOĞLU Y, FİLİZ B (2016). TÜRK HUKUKUNDA YABANCILIK UNSURU TAŞIYAN İŞ SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUK VE TARAFLARIN HUKUK SEÇİMİ. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15(1-Cilt 1), 593 - 619.