Now showing items 665-684 of 762

  • Türkiye ekonomisinde kredi kartlarının marka konumlandırılması: Bir uygulama örneği 

   Kara, Sedat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Bölümü / İktisat Anabilim Dalı, 2011-07)
   Bu çalışmanın birinci bölümünde Türkiye Ekonomisine 1980 öncesi ve sonrası şeklinde genel bir bakış yapıldıktan sonra günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan ve kullanımı her geçen gün daha da artan kredi kartlarının ...
  • Türkiye Ekonomisinde Markalaşmanın Yeri ve Önemi; Tekstil Sektöründe bir Uygulama 

   Çedikçi, Tuğba (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, 2008-06)
   Bu çalışmada, globalleşen dünyada, rekabetin en üst düzeye çıktığı günümüzde işletmelerin ayakta kalabilmeleri adına daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı yaratmaları anlamına gelen güçlü markalar yaratma olgusu ...
  • Türkiye Türkçesinde ki'li birleşik cümle üzerine bir inceleme 

   Çohadar, Ece (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2008-09)
   Bu çalısmamızın konusu 1922 ? 1996 yılları arasında yayımlanmıs ve her biri yaklasık bes yıllık bir zaman aralığını temsil etmek üzere seçilmis yirmi iki Türk romanından olusturulmus bir metinlerde tespit edilen ki'li ...
  • Türkiye ve Mısır' da Hazır Giyim Sektöründe Faaliyet Gösteren İki Firmanın Performans Açısından Karşılaştırılması 

   Tunçel, Jale (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2018)
   Hazır giyim endüstrisi, dünya ticaretinde rekabetin en yoğun yaşandığı endüstridir. Hazır giyim endüstrisi, özellikle eğitimsiz işgücüne yüksek istihdam olanakları sağlamakta, ülkelerin tarım toplumundan endüstri toplumuna ...
  • Türkiye' de elektronik ticaret ve işletmelere, tüketicilere sağladığı avantajlar, dezavantajlar 

   Gökgül, Mustafa (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2014-05)
   İletişim teknolojisinin gelişim sürecine paralel olarak, ekonomik faaliyetlerin yapısında da değişiklikler meydana gelmiştir. Geçmişin genellikle yüz yüze, yazılı kayıt sistemine dayanan iş yapma şekli internet ağları ...
  • Türkiye'de 2000 yılından sonra kurulan özel sanat müzelerinin sanat ve sosyal ortama etkisi 

   Turan, Ebru (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı, 2011-10)
   Bu çalışmada, müzelerin sanat eserlerini muhafaza edip sergileyen birer yapı olmanın çok ötesinde, kültür, çevresel tasarım ve turizm alanlarına yaptığı katkılarla kimlik bilincimizin oluşumunda oynadığı roller özel sanat ...
  • Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sisteminin Gelişimi ve Kullanımı 

   Kaya, Simge (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, 2018)
   Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcı olan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), katılımı gönüllülük ilkesine göre ve özel emeklilik ürünlerinin satışı ve bireysel katkı paylarının toplandığı ruhsatı almış emeklilik ...
  • Türkiye'de çağdaş sanat piyasasında 'alternatif' oluşumlar: Sanatçı inisiyatifleri 

   Sırma, Yıldız (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı, 2010-08)
   Bu çalışma; ülkemizde, 1990'lı yılların sonlarında itibaren kendilerinden ?Sanatçı İnsiyatifleri? olarak sözedilmeye başlanan sanatçı gruplarının; günümüz çağdaş sanat piyasasındaki `alternatif' konumları irdelemektedir. ...
  • Türkiye'de dijital halkla ilişkilerde değişen müşteri deneyimi: Chatbot uygulamaları 

   Seyitoğlu, Zehra (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı, 2019)
   Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi ile birlikte her alanda olduğu gibi, iletişim alanındaki kavramlar ve uygulamalarda çok hızlı bir şekilde değişmekte ve ilerlemektedir. Dijitalleşen dünyada yaşanan söz konusu ...
  • Türkiye'de günlük gazetelerde görsel malzeme kullanımı 

   Kayım, Cevahir (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı, 2006)
  • Türkiye'de kamu inşaat ihalelerinde kullanılan yeterlik kriterleri 

   Kaya, İsmail Naci (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2016-01)
   Türkiye'de kamu ihale kanunu günümüzün değişen ve gelişen ihtiyaçlarına cevap verememesi nedeniyle 1 Ocak 2003 tarihinde 4734 sayılı yeni bir kanun yürürlüğe girmiştir. Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşların ...
  • Türkiye'de ödenekli tiyatroların sanat ortamındaki yeri ve sorunlarının araştırılması 

   Yılmaz, Kerem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı, 2012-04)
   Devlet Tiyatrosu Hakkında Kanun Madde 2 kapsamında, Devlet Tiyatroları'nın kuruluş amacı; ?Halkın tiyatro gereksinimini karşılamak, tiyatro kültürünü yükseltmek, yerli ? yabancı tiyatro oyunlarını tanıtmak, tiyatro sevgisini ...
  • Türkiye'de plastik sanatlar alanında sansür ve liberal sansür kavramına marksist eleştiri bağlamında dört örnek olay incelemesi 

   Yılmaz, Merve (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı / Sanat Yönetimi Bilim Dalı, 2019)
   1980 sonrası Türkiye'de gerçekleşen siyasal değişimler, toplumsal ve ekonomik değişimleri doğurmuştur. Toplumsal ve ekonomik değişimler de farklı zümreleri meydana getirmiştir. 2000 sonrası yılları değerlendirebilmek için ...
  • Türkiye'de sanat galerilerinin gelişiminin sanat yönetimine etkisi 

   Okutur, Emriye (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı, 2011)
   Bu tezimiz de; Türkiye'de 1945 yılında açılan ilk sanat galerisinden, daha önce Osmanlıya dek uzanan sergi etkinliklerinden; günümüzdeki modern sanat galerine geçiş tarihsel akışı ile incelendi. Bu gelişimin ve değişimin ...
  • Türkiye'de teknoloji ve kalkınma 

   Çolak, Deniz Müzeyyen (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / Yönetim Ekonomisi Bilim Dalı, 2015-02)
   Bilim ve teknoloji politikaları gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, gelişmekte olan ülkelerde de iktisadi gelişmenin temel koşullarından biridir. Yaşadığımız çağda bilim ve teknoloji doğrudan bir üretici güç ve neredeyse bir ...
  • Türkiye'de Teknoloji ve Kalkınma 

   Çolak, Deniz Müzeyyen (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / Yönetim Ekonomisi Bilim Dalı, 2015-02)
   Bilim ve teknoloji politikaları gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, gelişmekte olan ülkelerde de iktisadi gelişmenin temel koşullarından biridir. Yaşadığımız çağda bilim ve teknoloji doğrudan bir üretici güç ve neredeyse bir ...
  • Türkiye'de üretilen 3b animasyonların ve sektör sorunlarının animasyon sektörü çalışanları tarafından değerlendirilmesi 

   Atabek Yılmaz, Aslıhan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2019)
   Bu araştırmada, son yıllarda giderek iletişim tasarımı açısından önemi artan ve ciddi bir sektör haline gelen animasyon sektöründe, Türkiye'deki 3B animasyon filmlerinin mevcut durumunun incelenmesi ve Türkiye'de yapılan ...
  • Türkiye'de Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Önlenmesinde Muhasebe Meslek Mensuplarının Rolü, Önemi ve Değerlendirilmesi 

   Özer, Aysun (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2018)
   Dünyadaki gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de vergi kayıp ve kaçakları, ülke ekonomisindeki en büyük sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm dünya ekonomileri için olumsuzluk teşkil ...
  • Türkiye'de yenilenebilir enerji ekonomisi ve Ankara iline ait SWOT analizi 

   Mutlu, Ediz (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / Yönetim Ekonomisi Bilim Dalı, 2013-05)
   Geçmişten günümüze gelişen teknoloji ve nüfus artışı, enerjiye olan talebi arttırmıştır. Gelecekte ise bu artışın devam edeceği öngörülmektedir. Artan enerji talebini karşılamak için enerji piyasasına yeni etmenler ...
  • Türkiye'de, İnşaat İşçilerinin Mesleki Motivasyon Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi ve Analizi 

   Geçer, Yavuz (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2018)
   Motivasyon, kısaca bireyi isteklendirmek, çalışmaya sevk etmek ve kendi istek ve arzusu doğrultusunda hedeflenen sonuçlara ulaştırmak anlamına gelmektedir. Motivasyon, bireyleri çalıştıkları işletmelerin hedefleri doğrultusunda ...