Now showing items 598-617 of 762

  • Tableaux approaches for region based theories of space 

   Özdemir, Zafer (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Anabilim Dalı / Matematiğin Temelleri ve Matematiksel Lojik Bilim Dalı, 2016-09)
   Uzay n b olgeye dayal teorilerini i cin tablo yakla s m n inceledi gimiz bu tez be s b ol umden olu smaktad r. Tezin ilk k sm nda problemin tan m ve uygulanan y ontemler verilmi stir. Tezin ikinci ve u c unc u k sm nda ...
  • Talep tahmin yöntemlerinin karşılaştırmalı analizi: Gıda sektöründe bir uygulama 

   Yıldırım, Aydın (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2019)
   Çalışmada, gıda sektöründe faaliyet gösteren bir firma ele alınmıştır. Ceviz ithalatı alanında faaliyet gösteren firmanın 2013-2018 yılları arasındaki satış verileri alınarak araştırmaya dahil edilmiştir. Şirketin satın ...
  • Tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar 

   Pala, Ceylan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2007-04)
   Medeni Kanunun 704. maddesi tasınmaz mülkiyetinin konusuna giren varlıkları; 1-)Arazi, 2-)Tapu kütügünde ayrı sayfaya kaydedilen bagımsız ve sürekli haklar, 3-) Kat mülkiyeti kütügüne kayıtlı bagımsız bölümler olarak ...
  • Tarihi süreç içerisinde kıyı alanlarının kamusal kullanımına kentsel tasarım yaklaşımları-Haliç örneği 

   Kırkık, Kıymet Pınar (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Şehircilik Bilim Dalı, 2010-02)
   Kıyılar kentin büyümesi ve gelişmesi açısıdan çok önemlidir.1970' e kadar bu alanlar sanayi, endüstri, konut, ulaşım için kullanılmıştır. Küreselleşme ve sanayinin gelişmesi ile ter edilen, kayıp alanlara dönüşmüşlerdir. ...
  • Tarihi Uzunköprü'nün Geoteknik Yaklaşımla Performans Kontrolü ve Rehabilitasyon Önerileri 

   Gündüz, Müslüm (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Geoteknik Bilim Dalı, 2008-06)
   Bu tez çalısması tarihi köprülerde yapılacak geoteknik arastırmalara içerik için örnek çalısmadır. Uzunköprü Geoteknik bilimi çerçevesinde arastırılarak planlayıcının geoteknik yaklasımı , yapının performansı , ve ...
  • Tarihsel süreç içindeki melodramın dünya sineması üzerindeki etkisi ve Türk-İtalyan sinema anlayışındaki yeri 

   Bayol, Serap (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2013-12)
   Bu çalışmanın konusu tarihsel süreç içerisinde melodramın doğuşunu ve ülkemiz sineması içerisinde konumlandığı yeri örneklerle ortaya koymaktadır. Melodramın tanımı, doğuş hikayesi ve yapısal özellikleri incelenmekte ...
  • Tarsus, yeni hamam restorasyon ve yeniden kullanım projesi 

   Öztürk, Çağrı (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2014-01)
   Kültürümüzde hamam binaları, dilden edebiyata ve gündelik hayata kadar önemli bir yer tutmuştur. Tüm Türk toplulukları temizliğe önem vermiş, gittikleri her yerde hamam binalarını inşa etmişlerdir. Bu sebeple, Anadolu'nun ...
  • Tarık Buğra'nın Hikâyelerinde Anlatım Teknikleri 

   Güzel, Gülşah (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2017)
   Bu çalışmada Tarık Buğra'nın hikâyeleri anlatım teknikleri açısından ele alınmıştır. Çalışma toplam iki bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde yazarın hayatı, hikâyeciliği ve eserleri ele alınmıştır. Yazarın yetiştiği çevre, ...
  • Tasarımda çeşitlenme sağlayan yöntemlerin günümüz mekan uygulamaları üzerinde incelenmesi 

   Batmaz, Sura Kılıç (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, 2013-09)
   Mekan olgusuna tarihsel süreç olarak ele aldığımız zaman, temelde korunma ve barınma ile başladığı görülmektedir. Topluluk şeklinde yaşamayı yavaş yavaş öğrenen insanoğlu barınma ihtiyacı ile birlikte doğayı gözlemlemiş, ...
  • Tasarımda Loft anlayışı 

   Karagöz, Zeynep (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, 2007-12)
   Tasarımda loft mekan anlayışı ve bu mekanların oluşum koşulları, kaynak araştırması ve fotoğraf çekimi yöntemlerinden yararlanılarak tez çalışmasının konusunu oluşturmaktadır. Loft mekanlar, tarihsel süreç içerisinde biçim, ...
  • Tax system and database design in Libya 

   Alatrest, Emhimed S. A. (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı, 2006)
   The taxation system is considered one of the bases of any financial system all over the world. The tax is defined as (the amount of money that government earns obligatory through one of the general departments according ...
  • Taxicab geometri 

   Aydoğan, Seher Melike (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, 2006-06)
  • TCK'da suçu bildirmeme suçu 

   Kolcu, Selahattin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2014-12)
   01.07.2005 tarihinden önce yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK'da sadece kamu görevlisinin suçu bildirmemesi suç olarak düzenlenmiştir. 01.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK ile genel nitelikli suçu bildirmeme ...
  • Tedarik Zinciri Yönetiminde ERP Uygulamaları 

   Tunalı, Tolga (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2005-10)
   Günümüzde firmalar, sürekli artan müsteri ihtiyaçlarına daha iyi cevapverebilmek için kıyasıya bir rekabet içindedirler. Bilgiye daha kolayve hızlı birsekilde ulasan bu rekabette öne geçecektir. Farklı kaynaklardan gelen ...
  • Tekirdağ'da geleneksel ahşap konutların malzeme sorunları ve koruma yöntemleri üzerine bir metodoloji çalışması: Tekirdağ'dan bir konut örneği 

   Şık, Büşra (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimarlık Tarihi ve Kuramı Bilim Dalı, 2013-12)
   Trakya'nın geleneksel konut dokusunun hala var olduğu illerden biri olan Tekirdağ, tarihsel gelişimi içinde konut ağırlıklı bir yerleşim merkezi olmuştur. Bölgedeki geleneksel konutların çoğunun ahşap olmasının yanında ...
  • Teknolojik gelişmelerin sahne performansına etkisi 

   Akar, Egemen (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı / Sanat Yönetimi Bilim Dalı, 2015-07)
   20. yüzyıl ile birlikte sahne performansına hızlı bir giriş yapan teknoloji ve yeni araçlar oldukça dikkat çekmektedir. Teknoloji, performans sanatları ve onun sahne yapımlarını değiştirmiş, konserler dijital teknoloji, ...
  • Tekstil işletmelerinde nepotizm uygulamalarına bağlı olarak üretkenlik karşıtı davranışlar ve sonuçları 

   Özüren, Ümit (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2017-06)
   Bu çalışmanın temel amacı tekstil işletmelerinde görülen nepotizm uygulamalarının çalışanlar üzerindeki üretkenlik karşıtı iş davranışları eğilimine olan etkisini araştırmaktır. İşletmelerde bazı olumlu etkilerinden ...
  • Tekstil işletmelerinde tersine lojistik uygulamaları üzerine bir çalışma 

   Ezici, Hakan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2019)
   Bu çalışma, tersine lojistik kavramının ortaya çıkışını, uygulama süreçlerini, sağladığı avantajları, uygulamada yaşanan sıkıntıları ve Türkiye tekstil sektöründeki bilinirlik ve uygulanma durumu hakkındadır. Ayrıca tekstil ...
  • Telekomünikasyon sektöründe sabit mobil yakınsaması (Fmc): Operatörlere finansal etki modelleri 

   Gençel, Ahmet Kamil (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2008-02)
   Bu çalısmanın konusu telekomünikasyon sektöründe sabit mobil yakınsamasının ilgili operatörlere ne gibi finansal etkilerinin olduğunu arastırmak ve analiz etmektir. Çalısmanın sonunda olusturulan her finansal etki modeli ...
  • Televizyon Dizilerinde Erkek İmgesi 

   Tanrıvermiş, Şenay (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Dinler Tarihi Anabilim Dalı, 2007-12)
   Televizyon dizileri televizyon programlarının vazgeçilmezlerindendir. Türk televizyonlarında son dönemde oldukça yer alan diziler izlenme rekorları kırmaktadır. Dizileri bu denli başarıya götüren farklı anlatı yapıları ve ...