Now showing items 514-533 of 762

  • P-gruplar 

   Kuvvet, Osman (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, 2003)
  • Parmak İzi Tespitinde Karbon Nanopartiküllerin Kullanımı ve Temel Bileşen Analiz Yönteminin Uygulanması 

   Bağçeci, Gökhan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı, 2015)
   Bu çalışmanın ilk bölümünde çalışmanın temeli olan parmak izinin biyolojik yapısı, parmak izinin özellikleri ve parmak izi karakteristliği anlatılmıştır. Daha sonra latent parmak izi tanımlanarak ardından latent parmak izi ...
  • Particle swarm optimization and differential evolution algorithms for continuous optimization problems 

   Eker, İpek (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2005-08)
   Bu çalışma, doğrusal olmayan sürekli fonksiyon optimizasyon problemlerinin çözümü için Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO) ve Diferansiyal Evrim (DE) algoritmalarını sunmaktadır. Algoritmaların performansı Evrimsel Hesap ...
  • Pazarlama İletişiminde Yeni Yaklaşımlar Kapsamında Sosyal Medya Uygulamaları ve Etkili Kampanya Örnekleri 

   Bulut, Erkan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı, 2012-08)
   Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler ve sosyal medya araçlarının yaygınlaşması, yaşamın her alanında olduğu gibi pazarlama alanında da yeni yaklaşımların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu kapsamda pazarlama kavramı, ...
  • Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Türkiye'de Uygulamaları 

   Aytekin, Eylem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2005-06)
   Bu çalısmada, insan kaynakları yönetiminin en önemli islevlerinden biriolan performansa dayalı ücretlendirme kavram olarak incelenmis,organizasyonlar içerisinde çalısanlar ve yöneticiler açısından önemi üzerindedurulmus, ...
  • Peyami Safa'da Dejenere Toplum 

   Şirinoğlu, Cenk (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2008-09)
   Cumhuriyet Devri'nin Önemli yazarlarından birisi olan Peyami Safa'nm bu tez içerisinde öncelikle doğup büyüdüğü, kendisini yetiştirdiği sosyal ve edebî çevre tamtilmaktadır. Daha sonra edebiyat hayatına girişi, sanat ...
  • Poliamin metabolizması ve büyüme hormonu sinyal yolağının curcumin uygulanan MCF-7 ve MDA-MB-231 meme kanseri hücrelerinde terapotik rolünün incelenmesi 

   Çelik, Merve (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, 2016-07)
   Meme kanseri kadınlarda kanser kaynaklı ölümler arasında ikinci sırada olan kanser tipidir. Meme kanseri patogenezinin irdelenmesine bağlı olarak geliştirilen çoğu ilaç terapotik olma potansiyeli açısından önem arz etmektedir. ...
  • Positive operators on banach lattices 

   Çavuşoğlu, Özlem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, 2007-06)
   Eldeki çalışmada pozitif (negatif-olmayan) operatörlerle; özel olarak bir matris operatörünün pozitif olma koşulları ile ilgilenilmektedir. Burada yapılmaya çalışılan bir Banach uzayı üzerinde tanımlanan bir operatörün bir ...
  • Potansiyel GSK3 inhibitörü epibrassinolid'in sinir hücre modellerinde etkilerinin araştırılması 

   Nahmadova, Shafag (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, 2016-07)
   Epibrassinolid (EBR), bitki büyüme düzenleyicileri olan brassinostreroidlerinlerin biyolojik olarak aktif bir üyesi olup, son yıllarda tümör oluşturmayan hücrelere etki etmeksizin, farklı kanser hücrelerinde apoptozu ...
  • Potansiyel gsk3β inhibitörü epibrassinolidin anti nörodejeneratif etkisinin Tau Plazmidi aktarılmış sinir hücre modelinde gösterilmesi 

   Yenigün Yazıcı, Tuğba (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı / Moleküler Biyoloji ve Genetik Bilim Dalı, 2019)
   Demansın en fazla gözlenen türü olan Alzheimer hastalığı (AH) nadiren ailesel, sıklıkla sporadik nedenlerden dolayı ortaya çıkmaktadır. AH, serebral korteks ve hipokampüste geniş alanlara yayılan, nöron (sinir hücresi) ve ...
  • Pozitif operatörler için değişmez alt-örgüler 

   Gönüllü, Uğur (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, 2008-06)
   Banach orgüleri üzerinde tanımlı bazı pozitif operatorlerin asikar olmayan kapalı degismez alt-orgülere sahip oldugu bilinmektedir. Ozel olarak her pozitif kompakt operator asikar olmayan kapalı degismez alt-orgüye sahiptir. ...
  • Proje yönetimi bir inşaat projesinin primavera ile planlanması 

   Alpay, Ceren (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2007-01)
   Günümüzde bilgisayar destekli planlama çok yaygındır. Planlama bir işin optimum süre ve maliyetle gerçekleştirilebilmesi için, işle ilgili tüm birimlerin, sıra, süre, yer, kapasite ve maliyet açısından zamana bağlı olarak ...
  • Proje yönetimi: İnşaat firmalarında proje müdürlerinin iş yükü, iş stresi, iş tatmini ve motivasyon ilişkisi 

   Ildız, Gülce Öğrüç (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2009-03)
   Bu çalısma insaat firmalarında proje müdürleri tarafından algılanan is yükü, is stresi, motivasyon ve is tatmini arasındaki iliskiyi incelemektedir. İnsaat sektörünün talebin degiskenliginden büyük ölçüde etkilenmesi ...
  • Proje yönetiminde ekip birlikteliği ile iş doyumu arasındaki ilişki 

   Saraçoğlu, Aslıhan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2019)
   Günümüz işletme organizasyonları karlılık, rekabet ve sürdürülebilirlik için çalışan motivasyonu ve doyumu üzerine odaklanmaktadır. Çeşitli iş sahalarında faaliyet gösteren işletmelerin her biri ayrı ihtisas alanlarına ...
  • Psikolojik şiddet: İstanbul'da özel bir öğretim kurumu çalışanları üzerine yapılan araştırma 

   Bıçakçı, Cem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2017-06)
   Bu tez çalışmasının amacı İstanbul'da özel bir öğretim kurumunda çalışan işgörenlerin psikolojik şiddet algılarının altı boyutunun (kendini göstermesi ve iletişimini engelleme, sosyal ilişkilerden yalıtma, saygınlığına ...
  • Rağmî hayatı, edebi kişiliği ve Divan'ının notlandırılmış metni 

   Işıkhan, Dilek (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2015)
   "Rağmî Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divan'ının Notlandırılmış Metni" isimli çalışmamız, XVIII. yüzyıl şairlerinden Rağmî'ye ait Divanın çeviriyazısına ve ortaya çıkan metnin bilimsel metotlar çerçevesinde incelenerek ...
  • Rapid map updating procedures using orthophotos 

   Alrajhi, Muhamad Nasir (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2008-06)
   The General Directorate of Surveying and Mapping (GDSM) of the Ministry for Municipal and Rural Affairs (MOMRA) of the Kingdom of Saudi Arabia has the mandate for large scale mapping of 200 Saudi Arabian cities. During the ...
  • Refik Halit Karay'ın hikayelerinde değişim 

   İyioğlu, Gülüzar (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2011-10)
   Bu çalışmada Refik Halit Karay'ın iki hikâye kitabı yani Memleket Hikâyeleri ve Gurbet Hikâyeleri'nde ?dil-anlatım, mekân, kişiler, zaman, mizah ve yergi? bakımından ne gibi farklar ortaya çıktığı incelenmeye ve çözümlenmeye; ...
  • Rehber hizmet sunucuları ve uygulamaları 

   Altun, Fuat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 2004-06)
   Bilgisayar ağları ve Internet gibi donanımsal ve yazılım olarak dağıtık yapıların artmasıyla veri tekrarı, ortak veri kullanımı, veri tutarsızlığı gibi yeni kavramlar önem kazanmıştır. Bu çalışmada işletim sistemleri ve ...
  • Reklam filmlerinin evriminde düşünsel bir dönüşüm: Apple - 1984 

   Tatlı, Erdem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Dinler Tarihi Anabilim Dalı, 2007-08)
   Bu çalışmanın konusu ?Apple 1984? reklam filminin göstergebilimsel çözümlemesidir. Çalışmada öncelikle reklam, marka, iletişim gibi kavramlar tanımlanmış, reklamın tüketim toplumundaki etkileri incelenmiştir. Daha sonra ...