Now showing items 274-293 of 762

  • Identity crisis of Jordan during the Israel-Palestine peace process 

   Gülşen, Volkan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2011-08)
   Bu çalışma, Ürdün Krallığı içerisindeki Filistinli varlığı ile Ürdün kimlik krizi arasındaki ilintiyi incelemektedir. Filistinlilerin İsrail tarafından yok sayılması ve Ürdün'e göçe zorlanmalarının Mavera-i Ürdün teşekkülünün ...
  • II. Meşrutiyet Dönemi kadın dergiciliği ve Türk kadını dergisi 

   Poyraz, Esra Fahriye (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2010)
   Bu tez çalışmasında II. Meşrutiyet döneminde çıkarılan Türk Kadını dergisi incelenmiştir. II. Meşrutiyet Dönemi, kadın hareketleri açısından önemli atılımların hayata geçirildiği dönemdir. Türk kadınının kimlik edinme ve ...
  • Integrating CAAD into architectural education 

   Elhardudi, Mahmod M. A. (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2007-02)
   CAAD, tasarım sürecinde kullanılan bütün programların dahil olduğu (örn. Taslak, tasarım, sunum, iletişim, vs.) Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım demektir. Bu tez, CAAD'ın mimari eğitime entegre edilme olasılığını tartışır. ...
  • Integrating Mobile Mapping, GPS and GIS technologies 

   ALHADAD, AWAD ALİ AWAD (2005-09)
   A detailed definition of Global Positioning System (GPS) as given by Wooden 1985] reads: ?The Navstar Global Positioning System (GPS) is an all weather, space based navigation system under development by the U.S. Department ...
  • Integration of GPS and GIS 

   Abdalla, Hamza A. Khalefa (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2005)
   Two of most exciting and effective technical developments to emerge in the last tow decade are: the Global Positioning System (GPS) and the Geographic Information System (GIS). GPS is a powerful tool providing a unique ...
  • Irak Hukukunda kamu mallarına yapılan tecavüzlerin kaldırılmasında yönetimin araçları 

   Mahmood, Laween (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2017)
   Bu çalışmada kamu mallarının maruz kaldığı tecaüvü kaldırmak için Yönetimin başvurduğu yöntemler konusunu işledik. Ayrıca, günümüzde ve ülkemizin içinde bulunduğu şartlar dahilinde tecavüzlerin artışından sonra bu çalışmanın ...
  • İcra ve İflas Hukukunda Mesken Haczi 

   Yalçın, Mehmet (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı, 2009-02)
   Tez çalışmamızın konusu; İcra ve İflas Kanununa göre yapılacak haciz işlemlerinin bir çeşidi olan mesken haczidir. Çalışmamız giriş ve sonuç bölümleri dahil olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; giriş, ...
  • İcracı sanatçıların mali hakları 

   Bilgiç, Yargı (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı, 2017)
   Geçmişten günümüze dek devamlı bir gelişim halinde olan fikri haklar içerisinde yer alan bağlantılı hak sahiplerinin fikri hukuk alanındaki varlığı, daha sonraları gelişmiştir. Meydana gelen gelişmelerle birlikte ortaya ...
  • İç Anadolu bölgesi ağızlarında ev, mutfak, tarım ve hayvancılık terimleri sözlüğü 

   Yavaş, Gülhan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2016-12)
   Bu çalışmada İç Anadolu Bölgesi'ndeki illerde kullanılan tarım, hayvancılık, ev ve mutfak ile ilgili terimler derlenmiş ve dört başlık altında ele alınmıştır: 1. İç Anadolu Bölgesi Ağızlarında Ev Terimleri 2. İç Anadolu ...
  • İç Mekan–Tipografi İlişkisinin Kapalı Otopark Mekanları Üzerinden İrdelenmesi 

   Vakılova, Nasıba (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı / İç Mimari Tasarım Bilim Dalı, 2017)
   Sunulan tez çalışması, temel anlamda iç mekan – tipografi ilişkisini irdelemekte ve bu ilişkiyi çevresel algı üst başlığı çerçevesine ortaya koymaktadır. Burada amaç, disiplinlerarası bir yaklaşım ortaya koymak ve genellikle ...
  • İçgüdüsel satın alma kavramı ve kişilik ilişkisi: Mobil uygulamalara yönelik bir araştırma 

   Akarsu, Seda (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2019)
   Araştırmanın amacı mobil uygulamalardan alışveriş çerçevesinde içgüdüsel satın alma eğilimi, içgüdüsel satın alma davranışı ve kişilik arasındaki ilişkiyi incelemektir. İçgüdüsel satın alma davranışı literatürde daha önce ...
  • İdarenin Yargısal Denetiminde Laiklik İlkesi 

   Selçuk, İhsan Enes (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2018)
   Bu çalışmada, laiklik açısından idarenin yargısal denetimi incelenmeye çalışılmıştır. Bu çalışma içerisinde konunun insan hakları boyutu da ele alınmakta; Danıştay kararlarının yanı sıra Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan ...
  • İdari yargıda ehliyet 

   Coşkun, Şenol (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2009-10)
   Doktrinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda düzenlenen genel ehliyet (genel yetenek) kurallarına objektif ehliyet, İdari Yargılama Usulü Kanununda düzenlenen idari yargılama hukukuna münhasır ehliyet kurallarına ise ...
  • İdari yargıda iptal kararlarının sonuçları 

   Altınok, Elif (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı, 2008-08)
   Hazırlamış olduğumuz bu yükseklisans tez çalışmamızın konusu, “idari yargıda iptal kararlarının sonuçları”dır. Bilindiği gibi hukuk devletinin geçerli olduğu bir ülkede, idare edilenlerin, kamu gücü ile donatılmış idare ...
  • İdari yargıda ispat 

   Göztaş, Kenan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2011-07)
   Çalışmamızda, öncelikle idari yargılama usulünde ispatın konusu, idari yargıda ispat yükü kavramı, ispat yükü için genel kurallar ve istisnaların neler olduğu açıkalmış ve ispat yükünün yargılama usullerinde karşılaştırılması ...
  • İdari yargının görev alanının belirlenmesi sorunu 

   Çeken, Mesut (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2011)
   Görev konusu; genel olarak bir yargı yerinin dava konusu yönünden uyuşmazlığın çözümünde yetkili olması anlamını taşımaktadır. Yargı sisteminin ya da bir yargı sistemi içinde yer alan yargı yerinin görev alanının belirlenmesi ...
  • İdeolojik göstergeler ve anlam aktarımı bağlamında "Cennetin Krallığı" filminin çözümlenmesi 

   Kaplan, Elif (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2012-02)
   Doğru düşünme bilimi olarak adlandırılan ideoloji, en genel tanımıyla; insan eyleminin amacını, bu amaçlara nasıl varılacağını tanımlayan sosyal ve fiziki gerçekliğin niteliğini belirleyen bir değerlendirici ilkeler ...
  • İletişim aracı olarak akıllı telefonlarda mobil internet kullanımının incelenmesi:Somali örneği 

   HASSAN, AMAL ABDOULKADER (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2017-06)
   İnternet kişilerarası iletişimde telgraf, telefon, radyo ve televizyondan sonra gelen bir dizi teknolojik buluşların en sonuncusudur. Öncesinde gelen araçların büyük kitlelere ulaşma ve çok uzak mesafeler arasında köprüler ...
  • İlhan Berk'in şiirlerinde mekân incelemesi 

   Satış, Kadriye Gözde (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2019)
   İlhan Berk'in çeşitli mekânlarla örülü şiirleri mekânı bir uğrak yeri olmaktan çıkararak kendi yaşamından ve gözlemlerinden yarattığı tinsel güçle mekânı farklı anlamlarla çeşitlendirmiştir. Hatıra ve düşlerle topografik ...
  • İlkokul yöneticilerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (İstanbul ili Fatih ilçesi örneği) 

   Tekingündüz, Nursel (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalı, 2017)
   Bu araştırma, İstanbul ili Fatih ilçesinde bulunan devlet ilkokullarındaki öğretmenlerin algılarına göre ilkokul müdürlerinin lider özellikleri ve bu özelliklerin öğretmen açısından örgüte bağlı olma düzeyini nasıl ...