Show simple item record

dc.contributor.authorBirkan Özkan, Umut
dc.contributor.editorToran, Mehmet
dc.contributor.editorKulaksız, Taibe
dc.date.accessioned2019-10-22T14:23:16Z
dc.date.available2019-10-22T14:23:16Z
dc.date.issued2018-12
dc.identifier32tr_TR
dc.identifier.issn1300-1272
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/5457
dc.description.abstractBu çalışma, Türkiye’nin PISA-2015 ve TIMSS-2015 matematik ve fen başarısını, sıralamadaki ilk beş ülke ile öğrencilerin devamsızlık durumu bağlamında karşılaştırmayı ve Türkiye açısından çıkarımlar yapmayı amaçlamaktadır. PISA-2015 ve TIMSS-2015 ’de matematik ve fen alanında ilk beş sırayı alan ülkeler ve Türkiye’ye ait veriler araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Tespit edilen evrenin tamamına ulaşıldığından ayrıca örneklem tayinine gidilmemiştir. Elde edilen verilerin analizinde tek faktörlü varyans analizi ve Pearson momentler çarpım korelasyonu kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre devamsızlık ile TIMSS-2015 matematik puanları arasında yüksek düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Devamsızlık ile TIMSS-2015 fen puanları ve PISA-2015 fen ve matematik puanları arasında ise orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki vardır. Bu araştırmada; devamsızlıkların azaltılmasının öğrencilerin akademik başarılarını artırabileceği, Türkiye’de hemen hemen hiç devamsızlık yapmayan öğrenci oranının PISA ve TIMSS’deki en başarılı beş ülke ortalaması düzeyine çıkarılmasının uluslararası eğitimi değerlendirme çalışmalarında Türkiye’nin üst sıralara tırmanmasında olumlu yönde katkı sağlayabileceği sonucuna varılmıştır. Çalışma sonuçlarına dayanarak önerilerde bulunulmuştur.
dc.description.abstractIn this study, it is aimed to compare absenteeism rates of Turkey and top five countries in mathematics and science achievement according to PISA-2015 and TIMSS-2015. The population of the study is consists of Turkey and top five countries in mathematics and science achievement according to PISA-2015 and TIMSS-2015 . Variance analysis and Pearson moment product correlation were used to analyze the data. Results proved that absenteeism and achievement scores of the countries are significantly different from each other and there is a high and significant relationship between absenteeism and TIMSS-2015 math scores of the countries. Additionally, there is moderate and significant relationship between absenteeism and TIMSS-2015 science scores and PISA-2015 science and mathematics scores. Results approved that reducing absenteeism may increase students' academic achievement and increasing the rate of students without absenteeism to the rate of top five countries can contribute positively for Turkey's position in similar exams.
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesitr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectPISA
dc.subjectTIMSS
dc.subjectFen Başarısı
dc.subjectMatematik Başarısı
dc.subjectDevamsızlık
dc.subjectPISA
dc.subjectTIMSS
dc.subjectScience Achievemen
dc.subjectMathematics Achievement
dc.subjectAbsenteeism
dc.titleDevamsızlık ve Akademik Başarı: Seçilmiş Ülkeler ve Türkiye Arasında Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme
dc.title.alternativeAbsenteeism and Academic Achievement: A Comparative Review of Selected Countries and Turkey
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalYED.JEL Yaşadıkça Eğitim Dergisi / Journal of Education For Lifetr_TR
local.journal.issue2tr_TR
local.journal.startpage53tr_TR
local.journal.endpage70tr_TR


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States