Show simple item record

dc.contributor.authorYetkin, Osman
dc.contributor.authorKara, Ahmet
dc.contributor.editorToran, Mehmet
dc.contributor.editorKulaksız, Taibe
dc.date.accessioned2019-10-22T14:01:36Z
dc.date.available2019-10-22T14:01:36Z
dc.date.issued2018-12
dc.identifier32tr_TR
dc.identifier.issn1300-1272
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/5454
dc.description.abstractAraştırmada, ortaöğretim öğrencilerinin matematik kaygısı ve öğrenmeye ilişkin tutumlarını incelemek amacıyla “Öğrenmeye İlişkin Tutumlar Ölçeği” ve "Matematik Kaygısı Ölçeği", Adıyaman il merkezinde toplam 860 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen veriler bağımsız gruplar t testi, tek yönlü varyans analizi ve Pearson korelasyon katsayısına göre analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre ortaöğretim öğrencilerinin öğrenmeye ilişkin tutumlarında, ortaokuldaki matematik öğretmenlerini başarılı bulma durumları, ortaokulda özel ders veya dershane desteği alıp almama durumları ve sınıf düzeyleri açısından anlamlı farklar görülmüştür. Bir başka sonuçta ise ortaöğretim öğrencilerin ortaokuldaki matematik öğretmenlerini başarılı bulma algıları arttıkça matematik kaygı düzeylerinin düştüğü sonucuna varılmıştır. Ortaöğretim öğrencilerinin öğrenmeye ilişkin tutumlar ile matematik kaygıları arasında Pearson momentler çarpımı korelasyon sonuçlarına göre öğrenmenin doğası alt boyutunun öğrenmeden beklentiler ile orta düzeyde pozitif bir ilişki ve öğrenmeye açıklık alt boyutu ile düşük düzeyde pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Bu bulgular neticesinde çeşitli öneriler geliştirmiştir.
dc.description.abstractThe research was conducted with 860 students in Adıyaman city center in order to examine secondary school students' attitudes towards mathematics anxiety and learning in the "Learning Attitudes Scale" and "Mathematics Anxiety Scale". The obtained data were analyzed by independent groups t test, one way variance analysis and Pearson correlation coefficient. According to the results, there were significant differences between the attitudes of the secondary students in their attitudes towards learning, the success of the mathematics teachers in secondary school, whether they had received private tutoring or classroom support in secondary school and grade levels. As a result, the math anxiety levels decreased as the perceptions of secondary school mathematics teachers to find success in secondary education increased. According to Pearson moment product correlation results between secondary school students' attitudes towards learning and mathematical concerns, there was a low level of positive relationship with expectations without learning the child's subscale and a low positive correlation with learning openness subscale. These findings have led to various proposals.
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesitr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectMatematik Öğretimi
dc.subjectKaygı
dc.subjectMatematik Kaygısı
dc.subjectÖğrenmeye İlişkin Tutumlar
dc.subjectÖğrenmeye Açıklık
dc.subjectMathematics Instruction
dc.subjectAnxiety
dc.subjectMath Anxiety
dc.subjectAttitudes Towards Learning
dc.subjectOpenness to Learning
dc.titleOrtaöğretim Öğrencilerinin Matematik Kaygısı ve Öğrenmeye İlişkin Tutumlarının İncelenmesi
dc.title.alternativeInvestigation of Secondary School Students’ Mathematical Anxiety and The Attitudes Towards Learning Mathematics
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalYED.JEL Yaşadıkça Eğitim Dergisi / Journal of Education For Lifetr_TR
local.journal.issue2tr_TR
local.journal.startpage16tr_TR
local.journal.endpage27tr_TR


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States