Show simple item record

dc.contributor.authorKozikoğlu, İshak
dc.contributor.authorCamuşcu, İshak
dc.contributor.editorToran, Mehmet
dc.contributor.editorYıldız, Rauf
dc.contributor.editorKulaksız, Taibe
dc.date.accessioned2019-10-21T14:08:08Z
dc.date.available2019-10-21T14:08:08Z
dc.date.issued2019-09-19
dc.identifier33tr_TR
dc.identifier.issn1300-1272
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/5435
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin ters yüz öğrenme hazırbulunuşlukları ile araştırma/sorgulamaya yöneliktutumları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. İlişkisel tarama modelinde desenlenen bu araştırma, Van ilinde öğrenim gören 362 ortaokul öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama araçları olarak “Ortaokul Öğrencileri için Ters Yüz Öğrenme Hazırbulunuşluk Ölçeği” ve “Ortaokul Öğrencileri için Araştırma/Sorgulamaya Dönük Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, fark analizleri ve Pearson Çarpım Momentler Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda,ortaokul öğrencilerinin ters yüz öğrenme hazırbulunuşluklarının ve araştırma sorgulamaya yönelik tutumlarının yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Araştırmada,evinde internet bağlantısı olanve yüksek sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine sahip okullarda öğrenim görenöğrencilerin ters yüz öğrenme hazırbulunuşluklarının ve araştırma sorgulamaya yönelik tutumlarının dahayüksek olduğusaptanmıştır. Ayrıca, ortaokul öğrencilerinin araştırma sorgulamaya yönelik tutumları ile ters yüz öğrenme hazırbulunuşlukları arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine the relationship between secondary school students' flipped learning readiness and their attitudes towards researching/questioning. This study using correlational survey model was carried outwith 362 secondary school students studying in Van. As data collection tools, "Flipped Learning Readiness Scale for Secondary School Students and "Attitude towards Researching/Questioning Scale for Secondary School Students” were used. In data analysis; descriptive statistics, differentialanalysis and Pearson Product Moment Correlation Coefficient were used. As a result, it was revealedthat secondary school students' attitudes towards researching/questioning and their flipped learning readiness are at high level. This study concludedthat students, who study at schools with high socio-economic development level and with internet connection at home had higher level of flipped learning readiness and attitudes towards researching/questioning. In addition, a positive and significant relationship was found between secondaryschool students' attitudes towards researching/questioning and their flipped learningreadiness.
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesitr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectTers Yüz Edilmiş Öğrenme
dc.subjectAraştırma
dc.subjectSorgulama
dc.subjectTutum
dc.subjectOrtaokul Öğrencileri
dc.subjectFlipped Learning
dc.subjectResearching
dc.subjectQuestioning
dc.subjectAttitude
dc.subjectSecondary School Students
dc.titleOrtaokul Öğrencilerinin Ters Yüz Öğrenme Hazırbulunuşlukları ileAraştırma/Sorgulamaya Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki
dc.title.alternativeRelationship Between Secondary School Students' Flipped Learning Readiness and Attitudes Towards Researching/Questioning
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalYED.JEL Yaşadıkça Eğitim Dergisi / Journal of Education For Lifetr_TR
local.journal.issue2tr_TR
local.journal.startpage187tr_TR
local.journal.endpage201tr_TR


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States