Show simple item record

Turkish Version of Fanship Scale (FS): The Study of Validity and Reliability

dc.contributorEğitim Fakültesi / Faculty of Education Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık / Educational Sciencestr_TR
dc.contributor.authorAkın, Ahmet
dc.contributor.authorYalnız, Abdullah
dc.contributor.authorAnlı, Gazanfer
dc.contributor.authorEker, Halime
dc.date.accessioned2018-12-26T11:31:53Z
dc.date.available2018-12-26T11:31:53Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn2148-8215
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.17360/UHPPD.2015310993
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/4152
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı Hayranlık Ölçeğini (Reysen & Branscombe, 2010) Türkçe’ye uyarlamaktır. Araştırma Sakarya Üniversitesinde öğrenim gören 304 öğrenci (171 kız ve 133 erkek) üzerinde yürütülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizinde tek boyutlu modelin iyi uyum verdiği görülmüştür (x²= 64.66, sd= 39, RMSEA= .047, NFI= .97, CFI= .99, IFI= .99, RFI= .96, GFI= .96, AGFI= .94, SRMR= .036). Ölçeğin madde toplam korelasyon katsayıları ise .36 ile .73 arasında sıralanmaktadır. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı .84 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar Hayranlık Ölçeği Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of this research is to examine the validity and reliability of the Turkish version of the Fanship Scale (FS; Reysen & Branscombe, 2010). Participants were 304 undergreduate students (171 were female and 133 were male) from Sakarya University. Results of confirmatory factor analysis demonstrated that this scale yielded one factor, as original form and that the uni-dimensional model was well fit (x²= 64.66, df= 39, RMSEA= .047, NFI= .97, CFI= .99, IFI= .99, RFI= .96, GFI= .96, AGFI= .94, SRMR= .036). Corrected item-total correlations ranged .36 to .73. Cronbach alpha internal consistency reliability coefficient of the scale was .84. Thus Fanship Scale can be used as a valid and reliable instrument in education.
dc.language.isotrtr_TR
dc.relationUluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisitr_TR
dc.subjectHayranlıktr_TR
dc.subjectGeçerliktr_TR
dc.subjectGüvenirliktr_TR
dc.subjectDoğrulayıcı Faktör Analizitr_TR
dc.subjectFanshiptr_TR
dc.subjectValiditytr_TR
dc.subjectReliabilitytr_TR
dc.subjectConfirmatory Factor Analysistr_TR
dc.titleHayranlık Ölçeği Türkçe Formu Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmasıtr_TR
dc.titleTurkish Version of Fanship Scale (FS): The Study of Validity and Reliability
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID24624tr_TR
dc.contributor.authorID279405tr_TR
dc.contributor.authorID277021tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record