Now showing items 1-20 of 62

  • Açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler yaklaşımına göre Türkiye oluklu mukavva ambalaj sektörünün rekabet gücü 

   Engin, Ersin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2013-11)
   Rekabet ve rekabet gücü kavramları günümüzün küreselleşen iktisadi anlayışı içinde ele alındığında geçmişe göre son otuz yıllık süreçte çok daha büyük önem arzetmekle birlikte dış ticaret ve modern iktisat teorisiyle ...
  • Adli muhasebe, uygulamaları ve günümüzdeki durumu 

   Balcı, Murat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2014-06)
   Büyük şirketler and işletmeler ile ilgili yaşanan skandallar, mahkemeye intikal eden uyuşmazlıklardaki artış ve mahkemelere intikal eden olayların çeşitli nedenlerle karmaşık olması nedeniyle özümlenmesinde hukukçuların ...
  • Aile İşletmelerinin Kurumsallaşması ve Kurumsallaşma Sorunları - Türkiye Genelinde Üretim Yapan Aile İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma 

   Çalışkanel, Salih Şafak (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2018)
   Özel sektörün temelini gerek ülkemizde gerek dünyada aile işletmeleri oluşturur. Özellikle üretim yapan aile işletmelerinin istihdamdan ekonomiye ve toplumsal hayata sayısız katkıları vardır. Bu öneminden dolayı özellikle ...
  • Algılanan örgütsel destek ve iş performansı arasındaki ilişkide öz yeterlilik faktörünün düzenleyici rolü: Bankacılık sektöründe bir araştırma 

   Erkoç, İdil Çağıl (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Bilim Dalı, 2015-06)
   Bu araştırmanın amacı algılanan örgütsel destek ile iş performansı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu sebeple algılanan örgütsel destek boyutları, kişisel gelişime yönelik destek ile karşılıklılık normuna dayalı destek ...
  • Altı sigma metodolojisi ile süreç iyileştirme ve hizmet sektöründe bir uygulama 

   Sönmez, Zekeriya (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Kalite ve Ürün Yönetimi Bilim Dalı, 2013-07)
   Yatay ve dikey örgütlenmenin unsurlarını bünyesinde barındıran süreç yönetimi ve süreç iyileştirmesi konusunda detaylı bilgilendirmeler yapılan bu tez çalışmasında, süreç iyileştirme metodolojileri derinlemesine analiz ...
  • Bağımsız Denetimde Analitik Inceleme Prosedürleri ve Uygulaması 

   Tüzün Şahmaroğlu, Simge (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2016-01)
   Son yıllarda yaşanan finansal krizler, küreselleşen dünya, bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, işletmelerin karmaşıklaşmasına, verilerin çokluğu ve karışıklığı nedeni ile de mali tablolarının güvenilirliğinin ...
  • Belediyelerde İdari Vesayet Sistemi 

   Çaykara, Utku Caner; Çaykara, Utku Caner (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalıİstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2019)
   Ülkemizde kamu hizmetlerinin yerel gereksinimlere uygun ve zamanında uygulanabilmesi bakımından merkezi idareye hiyerarşik bağlı olan ve kuruluşları çok eskilere dayanan taşra birimleri oluşturulmuştur ancak bu teşkilatlar ...
  • Bir işletmede talep tahmini ve ekonomik sipariş miktarı modellerinin uygulanması 

   Selçuk, Semih (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2019)
   Tedarik, hizmet ve üretim sektörlerinde çok önemli bir rol oynayan stoklama işlemi müşteri memnuniyeti ve sürekliliğin sağlanması için önemlidir. Gündelik hayatta ve endüstriyel sektörde gitgide daha da çok kullanılmaya ...
  • Borsa İstanbul hisse senedi piyasasındaki kesitsel anomaliler 

   Avedikyan, Sevan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2019)
   Yatırımcı davranışını açıklayan çeşitli teoriler mevcuttur. Bunlar yatırımcıların rasyonel davranış gösterdiklerini varsayan Beklenen Fayda Teorisi, Markowitz Modeli, Finansal Varlık Fiyatlandırma Modeli, Etkin Pazar ...
  • Çelik kapı sektöründe ahşap bölümü için üretim - dağıtım planlama modeli 

   Kavi, Ümit (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008-09)
   Bu çalışmada, Çelik kapı sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin ahşap departmanında ürettiği ürünler için daha etkin bir üretim planlama ve dağıtım modeli geliştirilmiştir. Modelin amacı firma karlılığını ön planda ...
  • Deneysel tasarım yöntemiyle hizmet kalitesinin iyileştirilmesi 

   Bilişik, Murat Taha (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2006)
  • Döner sermaye işletmelerinde tek düzen muhasebe sisteminin uygulanması 

   Köroğlu, Burcu (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2011-07)
   Devlet, insanların bireysel çabalarıyla karşılayamadıkları kamusal nitelikli ihtiyaçları karşılamaya çalışan bir örgüttür. Devlet; bireylerin birlikte yaşamasını, bir başkasının hak ve özgürlüklerine saygı duyarak ve ...
  • Dış ticarette akreditif işlemlerinde operasyonel risklerin önlenmesi 

   Şirinpınar, Arlin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / Yönetim Ekonomisi Bilim Dalı, 2012-04)
   Bu çalışmanın konusu, dış ticarette akreditif işlemlerinde karşılaşılan operasyonel risklerin saptanmasıdır. Hedef ise, bu risklerin akreditif işleme konmadan önce en etkin biçimde minimize edilme yollarının sağlanması ve ...
  • Elektronik turizm analizi, uygulamaları ve beklentiler 

   Kıroğlu, Pelin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / Yönetim Ekonomisi Bilim Dalı, 2012-04)
   Bu çalışmanın konusu internet kullanımının artan potansiyeline paralel olarak elektronik ortama taşınan ticaret ve hizmet sektöründe ortaya çıkan elektronik turizm kavramıdır. Hedef, günümüz uygulamaları ve gelecek ...
  • Endüstri 4.0 vizyonunun üretim süreçlerinde getireceği verimlilik 

   İnan, Ethem Çağrı (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2019)
   Günümüz acımasız rekabet ortamında işletmeler varlıklarını sürdürmek ya da büyümek için sürekli gelişen üretim ve yönetim yöntemlerini yakından takip etmelidirler. Üreticiler açısından olayı değerlendirdiğimizde bu ...
  • ERP-kurumsal kaynak planlama 

   Yılmaz, Murat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2006)
  • Faaliyet tabanlı maliyet sistemi ve bir üretim işletmesinde uygulaması 

   Uygun, Gültekin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2006)
  • Forex Piyasasının İşleyişi ve SPK Regülasyonları Çerçevesinde Türkiye'deki Gelişimi 

   Deniz, Evren (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / Yönetim Ekonomisi Bilim Dalı, 2017)
   Forex piyasası günlük 5 trilyon doları aşan işlem hacmiyle dünyanın en büyük uluslararası finansal piyasası olarak bilinmektedir. Tezgahüstü piyasaların, en çarpıcı örneği şeklinde karşımıza çıkan bu piyasanın, bu denli ...
  • Gıda Sektöründe Yeni Ürün Markalaması: Farklı Ürünlerin Markalanmasında Karşılaştırmalı Analiz 

   Sezer, Fatma (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2014-05)
   Günümüz rekabet ortamında işletmelerin pazar paylarını arttırabilmeleri, hedeflerine ulaşabilmeleri, karlılık ve rekabette üstünlük sağlayabilmeleri ve farklılaşabilmeleri için tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap verecek ve ...
  • Gıda Ürünleri Sektöründe Stratejik Yönetim Uygulamaları ve Rekabet Algılaması Analizi 

   Balcı, Önder (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2018)
   Stratejik yönetim tanımı ve tarihsel gelişimi, iç ve dış çevre analizleri yapılarak, Michael Porter 'ın 5 güç analizi hakkında genel bilgiler vererek, gıda sektöründe rekabet algılamasının analizi yapılmıştır.