Now showing items 1-10 of 10

  • Çalışmaya tutkunluk ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide iş-aile çatışmasının biçimlendirici rolü 

   Akgün, Mehmet Cenap (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Bilim Dalı, 2017)
   Bu çalışmanın amacı, çalışmaya tutkunluk ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkide iş-aile çatışmasının biçimlendirici rolünü incelemektir. Bu doğrultuda planlanan araştırma, tekstil sektöründe üretim ...
  • İş yeri kabuslarından biri olarak mobbing ve mücadele yöntemleri 

   Emül, Mehmet (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2017)
   Bu çalışma ile iş hayatında çok eski dönemlerden beri var olan mobbing kavramının, örgütlerde önlenebilmesi adına; sekiz farklı örgütün, çalışanlarının farkındalık seviyeleri, bu örgütlerin mobbing olgusuna karşı tutumları ...
  • İşyerinde işçiye yönelik pskolojik saldırılar 

   Çobanoğlu, Arif Nihat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı, 2005-11)
   Bu 9ah~mamn konusu ve amaCI, ozellikle i~letmelerde ve i~yerlerinde maruz kalman, i~9ilerin ki~isel manevi haklanna yonelik tecaviizlerin ve ihlallerin ne ~ekillerde gergekle~tigini tespit ederek, hukuk diizeninin tecaviize ...
  • İtibar yönetimi algılaması: Bir sağlık kuruluşu örneği 

   Doğan, Neslihan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2016)
   Bu çalışma sağlık kuruluşlarında itibar yönetimi algısını nelerin oluşturduğunu ortaya koyma amacı ile yapılmıştır. Çalışmada literatür taraması ve anket uygulaması yöntemleri seçilerek bu amacın gerçekleştirilmesine ...
  • Motivasyonun Performans ve Verimlilik Üzerindeki Etkileri 

   Tekin, Tekin Şakir (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2017)
   İnsan kaynakları, günümüz dünyasının rekabetçi ortamında organizasyonların varlığını sürdürmeleri adına önem vermeleri gereken bir konu haline gelmiştir. İnsan kaynaklarının verimli ve etkili bir şekilde kullanılabilmesi ...
  • New Directions for Boundaryless and Protean Careers What do Human Resources Managers Make Differently? 

   Ataseven, Burçin; Onay, Meltem (2010)
   This study seeks to present a guideline to human resources managers in order to help them while planning their employees’ careers. Survey method was conducted to 223 employees in foreign invested and domestic companies ...
  • Örgütsel sessizlik iklimi ve çalışan sessizlik davranışlarına ilişkin bir araştırma 

   Demir Uğur, Elif (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2017-04)
   Örgütsel sessizlik konusunda son zamanlarda çalışmalarında sıklıkla yer bulmakta olan önemli bir olgudur. İş görenlerin sorumluluk alanı içerisinde yer alan, sorumluluk alanı ile ilişkide olan ya da faaliyet konularında ...
  • Psikolojik şiddet: İstanbul'da özel bir öğretim kurumu çalışanları üzerine yapılan araştırma 

   Bıçakçı, Cem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2017-06)
   Bu tez çalışmasının amacı İstanbul'da özel bir öğretim kurumunda çalışan işgörenlerin psikolojik şiddet algılarının altı boyutunun (kendini göstermesi ve iletişimini engelleme, sosyal ilişkilerden yalıtma, saygınlığına ...
  • Ruh sağlığımızın mimarları 

   Fındıkçı, İlhami (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1999-04-11)
  • Yöneticilerin Algılanan Narsistik Özelliklerinin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkileri: Devlet Üniversitesinde Yapılan Bir Araştırma 

   Yavuz, Kaan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Bilim Dalı, 2018)
   Bu araştırmanın amacı, yöneticilerin çalışanlarca algılanan narsisizm düzeylerinin çalışanların performansları üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu genel amaç çerçevesinde çalışanların narsisizm düzeylerinin biçimlendirici ...