Güncel Gönderiler

 • Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı bakımından Türk Hukukundaki yeri 

  Arslan, İzzet (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2015)
  Bu çalışma Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı bakımından Türk hukukundaki yerinin belirlenmesi üzerine yapılmıştır.
 • Suç ve ceza siyaseti açısından Türk Ceza Hukuk'unda uyuşturucu madde kullanma suçu 

  Ekmekçi, İdil Su (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2015)
  Tez çalışmam olan "Suç ve Ceza Siyaseti Açısından Türk Ceza Hukuku'nda Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu", iç hukukumuz başta olmak üzere ilgili düzenlemeler ile birlikte incelenmektedir. Çalışma, yasal düzenlemeler ile ...
 • 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre petrol ve petrol ürünleri kaçakçılığı suçları 

  Gezer, Reşat Doğukan Hazer (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2016)
  Petrol, daha yeni keşfedildiği zamanlardan itibaren hem onu keşfeden devletlere bir kısım yararlar sağlamış, hem de bu devletlerin başına bela olmuştur. İnsanlığın ilerlemesi açısından bir basamak olarak görülebilecekken, ...
 • Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu (TCK m.165) 

  Tanrıvermiş, Atilla (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2017)
  Tez No İndirme Tez Künye Durumu 452060 09.02.2020 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu (TCK m.165) / The crime of purchasing or accepting goods ...
 • Irak Hukukunda kamu mallarına yapılan tecavüzlerin kaldırılmasında yönetimin araçları 

  Mahmood, Laween (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2017)
  Bu çalışmada kamu mallarının maruz kaldığı tecaüvü kaldırmak için Yönetimin başvurduğu yöntemler konusunu işledik. Ayrıca, günümüzde ve ülkemizin içinde bulunduğu şartlar dahilinde tecavüzlerin artışından sonra bu çalışmanın ...
 • İdari yargıda ehliyet 

  Coşkun, Şenol (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2009-10)
  Doktrinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda düzenlenen genel ehliyet (genel yetenek) kurallarına objektif ehliyet, İdari Yargılama Usulü Kanununda düzenlenen idari yargılama hukukuna münhasır ehliyet kurallarına ise ...
 • CMK'da Cumhuriyet savcısının görev ve yetkileri 

  Öztürk, Burhanettin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2010-08)
 • İdari yargının görev alanının belirlenmesi sorunu 

  Çeken, Mesut (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2011)
  Görev konusu; genel olarak bir yargı yerinin dava konusu yönünden uyuşmazlığın çözümünde yetkili olması anlamını taşımaktadır. Yargı sisteminin ya da bir yargı sistemi içinde yer alan yargı yerinin görev alanının belirlenmesi ...
 • İmar planlarına karşı açılan davalarda ilk inceleme 

  Ulusoy, Murat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2012-07)
  Bu çalışmamızın konusunu, imar planlarına karşı açılan davaların ilk incelemesi oluşturmakta olup, çalışmamızın temelini idari yargıda ilk inceleme müessesesi teşkil etmektedir. Bununla birlikte çalışmamızda ilk inceleme ...
 • Yargı kararları ışığında hukuka uygunluk bakımından yapılaşma ve sonuçları 

  Yıldız Doğan, Aslı Ceren (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2012-10)
  İmar Hukuku genel anlamıyla yapıların hukuka uygunluğu konusunda kamu adına denetim ve gözetim sağlayan bir hukuk dalıdır. Son yıllarda, gerçekleşen hızlı nüfus artışı, büyük kentlerin sürekli olarak kırsal alanlardan göç ...
 • Türk Ceza Kanununda dava zamanaşımı 

  Cihangir, Canip (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2012)
 • Vergi uyuşmazlıklarında ehliyet 

  Çetin, Yasin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2013-02)
  Vergi uyuşmazlıklarında ehliyet kavramı, vergisel işlemlerin kendine özgü durumları da dikkate alınarak değerlendirilmektedir. Vergi davalarında, Vergi Usul Kanunu ve diğer bazı vergi kanunlarında yer alan ehliyet ile ...
 • Vergi uyuşmazlıklarında süre 

  Gökçe, Mehmet (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2013-02)
  Vergi Uyuşmazlıklarında Süre konulu tez çalışmamızda, vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada, yargısal aşamada (olağan ve olağanüstü kanun yolları dâhil) ve kararlara karşı olağan kanun yolları tüketildikten sonra Anayasa ...
 • Yalan tanıklık suçu psikolojik ve hukukî sınırlar 

  Nas, Ali Murat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2013-06)
  Tanık, muhakeme hukukunun en eski ve vazgeçilmez delil kaynakları arasındadır. Tanığın beyanını doğruluk ve dürüstlük esaslarına bağlı olarak sunması, adaletin gerçekleştirilmesi için büyük önem taşır. Bu önem sebebiyle ...
 • Cumhuriyet savcısının kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı ve denetimi 

  Çiftçioğlu, Cengiz Topel (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2013-11)
  5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu?nu, suç şüphesinin öğrenilmesiyle başlayan soruşturma evresinin, adeta tek hukukçusu olan Cumhuriyet savcısını, bu evrenin odağına yani merkezine almıştır. Bu nedenle öğretide, Cumhuriyet ...
 • İmar mevzuatı ve Danıştay kararları çerçevesinde arazi ve arsa düzenlemesi 

  Aksoy, Muharrem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2013-02)
  Ülkemizde imar planlarının zemine uygulanması isteğe bağlı ve zorunlu uygulamalar olarak ikiye ayrılmaktadır. İmar planlarının isteğe bağlı uygulanması daha ziyade parsel bazında yapılaşma sorunlarını çözmektedir. Parsel ...
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ışığında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının kesintisiz infazının işkence yasağı açısından incelenmesi 

  Altınok Villemin, Derya (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2014-08)
  Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının kesintisiz infazının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi güncel kararları ile işkence yasağı kapsamında incelenmiştir.
 • Komşu ülkeler ile Kürdistan bölgesinde petrol sözleşmelerin yasallığı 

  Ahmed, Ahmed (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2015-06)
  Bu araştırma, Irak federal devletlette servetlerin geliri dağıtımı sebebiyle ortaya çıkan çekişmeleri ele almaktadır, ki bu anlaşmazlıklar çoğu zaman anayasada bulunan boşluklardan ve kelimelerin nitelik eksikliğinden ...
 • TCK'da suçu bildirmeme suçu 

  Kolcu, Selahattin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2014-12)
  01.07.2005 tarihinden önce yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK'da sadece kamu görevlisinin suçu bildirmemesi suç olarak düzenlenmiştir. 01.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK ile genel nitelikli suçu bildirmeme ...
 • Ceza Muhakemesi Kanunu'nda uzlaşma kurumu 

  Şahin, Altuğ Kürşat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2013)
  Bu çalışmanın konusu 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu ile usul hukukumuza giren uzlaşma kurumunun hukukumuzdaki uygulaması, etkinliği ve işlerliğini irdeleyip anlatmaktadır. Araştırma, uzlaşma kurumunun yürürlüğe girdiği ...

Daha Fazla