Now showing items 423-442 of 763

  • Mecmua-i Eş'âr [University of Michigan Isl. Ms. 416] (Metin-İnceleme) 

   Kaya, Emir (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2013-06)
   Seçme şiir mecmuaları antoloji niteliğinde eserler olup yazarının kişisel zevkini ortaya koyar. Ayrıca dönemin edebi eğilimi ve zevki üzerine de bize bilgiler verir. Ayrıca mecmualar sayesinde divanlarda ve diğer bilimsel ...
  • Mecmû'a-i Eş'âr [Nuruosmaniye Kütüphanesi 4960] (metin - inceleme) 

   Gümüş, Abdülkadir (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2015-10)
   Klasik Türk edebiyatının önemli kaynaklarından olan seçme şiir mecmuaları, edebiyat alanındaki akademik çalışmalar bakımından oldukça önemli eserler arasındadır. Bu mecmualar aynı zamanda bir seçki özelliği taşıyıp ...
  • Mecmû'a-i Eş'âr [Nuruosmaniye Kütüphanesi 4960] (metin - inceleme) 

   Gümüş, Abdulkadir (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2015-10)
   Klasik Türk edebiyatının önemli kaynaklarından olan seçme şiir mecmuaları, edebiyat alanındaki akademik çalışmalar bakımından oldukça önemli eserler arasındadır. Bu mecmualar aynı zamanda bir seçki özelliği taşıyıp ...
  • Medeni Usul Hukukunda ön inceleme 

   Tangal, Abdülaziz (2016-10)
   6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda yargılama faaliyetlerindeki kronolojik sıra gözetilerek bir düzenleme yapılmıştır. Yargılama, davanın açılması ile başlayıp belirli aşamalardan geçerek hüküm verilmesi ile ...
  • Medya okuryazarlığı ders uygulamalarında dünya üzerinde görülen aksaklıklar 

   Seylan, Seher (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008-08)
   Bu çalısmanın amacı, dünya üzerinde medya okuryazarlığı dersi uygulamalarında görülen aksaklıkları ortaya koymaktır. Bu amaçla öncelikle, hayatımızdaki yeri gün geçtikçe artan kitle iletisim araçlarının özellikle çocuklar ...
  • Mehmet Rauf'un kadın isterse adlı eserinin yeni harflere aktarılarak incelenmesi 

   Lafcı, Selin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2016)
   Mehmed Rauf, Servet-i Fünûn nesli içinde en beğenilen ve okunan yazarlardan biridir. Bu çalışmada, Mehmed Rauf'un Kadın İsterse adlı eseri yeni harflere aktarılarak incelenmiş, yazarın içinde bulunduğu Servet-i Fünûn ...
  • Mekansal algıyı etkileyen tasarım parametreleri ve marka kimliği ilişkisi 

   Tanrıkut, Burcu (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı / İç Mimarlık Bilim Dalı, 2019)
   Bu tezin amacı, mekan algısını şekillendiren tasarım değişenlerinin marka kimliği ile olan bağlantısını ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın yöntemi literatür tarama ve ankete dayandırılmıştır. Röportaj, fotoğraf çekimi, mekan ...
  • Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Hamamı Restorasyon ve Yeniden Kullanım Projesi 

   Günaç, Gizem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Bilim Dalı, 2018)
   Bu çalışma, Haydarpaşa'daki 19. yüzyıl Osmanlı Dönemi yapılarından biri olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Hamamı'nı konu etmektedir. Dönemin önemli mimarları Vallaury ve D'Aronco'nun ortak çalışması olup, nadir özellikler ...
  • Memur disiplin hukukunun genel ilkeleri 

   Orman, Harun (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2011-07)
   Kamu hizmeti, toplum düzeninin içinde ayrı bir düzenlemeye ihtiyaç gösteren özel bir alandır. Kendine özgü kurumları ve kuralları vardır. Hedefi toplumsal düzenin işlemeyen yönlerini tamir ederek topluma düzen getirmek ...
  • Merkez ofis giderlerinin tespitinde kullanılan yöntemler ve inşaat sektöründe bir uygulama 

   Çoşkun, Deniz (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Proje ve Yapım Yönetimi Bilim Dalı, 2014-07)
   Bu çalışmanın amacı; bir yüklenicinin sözleşme talebi dâhilinde tazminata hak kazanması halinde, merkez ofis giderlerinin hesaplanmasına dair araştırma ve uygulama yapmaktır. Çalışmamızda bir örnek olay üzerine uygulama ...
  • Merkez ofis giderlerinin tespitinde kullanılan yöntemler ve inşaat sektöründe bir uygulama 

   Altınay, Şerefcan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Proje ve Yapım Yönetimi Bilim Dalı, 2014-06)
   Bu çalışmanın amacı; bir yüklenicinin sözleşme talebi dâhilinde tazminata hak kazanması halinde, merkez ofis giderlerinin hesaplanmasına dair araştırma ve uygulama yapmaktır. Çalışmamızda bir örnek olay üzerine uygulama ...
  • Mersin geleneksel konut mimarisinin ekolojik yönden incelenmesi 

   Gündoğdu, Ebubekir (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimari Tasarım Bilim Dalı, 2014-07)
   Bu çalışma; 19.yüzyılda Akdeniz'de bir liman kasabasıyken, hızla büyüyüp gelişerek, metropole dönüşen Mersin kentindeki geleneksel konut mimarisinin ekolojik yönden incelenmesini kapsamaktadır. Teknolojik gelişmeler ve ...
  • Meslek Lisesinde Görevli Okul Yöneticilerinin Meslek Öğretmenlerinin Performanslarını Artırmaya Yönelik Kullandıkları Yöntemler Üzerine Nitel Bir Araştırma 

   Suna, İsmail (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalı, 2018)
   Araştırma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul yöneticilerinin okullarında görev yapan meslek öğretmenlerinin performansını artırmak için kullandıkları yöntemleri incelemek üzere nitel bir araştırmadır. Araştırmada sahası ...
  • Metinlerarası anlam aktarımında bir yöntem olarak ekfrasis: Şiir-roman ve sinemada kullanımı 

   Şengül, Şebnem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Dinler Tarihi Anabilim Dalı, 2012-01)
   Görsel sanatlar ve yazın ilişkisi çağlar boyunca değişik yaklaşımları beraberinde getirmiştir. Görsel sanat yapıtlarının kullanım alanlarının yaygınlaşması, edebiyat, sinema, reklam gibi birbirinden bağımsız alanlarda ...
  • Metro Tüneli-Zemin-Temel Etkileşiminde Öğe Rijitliklerinin Rolü 

   Koca, Neşe (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Geoteknik Bilim Dalı, 2017)
   Büyük şehirlerde artan nüfus yoğunluğu, beraberinde birçok sorunu getirmektedir. Bunların başında ulaşım sorunu gelmektedir. Günümüzde, ulaşım sorununun en etkili çözümü ise raylı ulaşım sistemleridir. Dünyada en yaygın ...
  • Metropolde (İstanbul Kentinde) Yaşayan X ve Y Kuşağı Kadınlarının İnternetten Satınalma Davranışlarının Karşılaştırılması 

   Tutgun, Filiz (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2018)
   Bu tez çalışmasının amacı İstanbul'da yaşayan X ve Y kuşağı kadınlarının internet üzerinden alışveriş davranışlarını demografik veri değişkenleri bakımından değerlendirilmesidir. Araştırma kapsamında İstanbul'da yaşayan X ...
  • Metropoliten bir alan olarak İstanbul'da kalabalıkların ürettiği mekanların okunması 

   Güvenç, Muna (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimari Tasarım Bilim Dalı, 2005)
   Günümüzde birbirinden farklı mekansal ilişkilerin birbirleriyle etkileşerek ve dönüşerek açığa çıktığı alanlardan biri de metropoldür. Metropolde kalabalıklar farklı zaman ve biçimlenmelerde bir araya gelebilmekte, kimi ...
  • Milletlerarası Özel Hukukta Atıf (renvoi) 

   Mesci, Barış (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı, 2014-01)
   Çalışmamızın konusunu milletlerarası özel hukukun tartışmalı konularından olan atıf (renvoi) teşkil etmektedir. Yöntem olarak önce atıf (renvoi) kavramının ne anlama geldiğini ve milletlerarası özel hukukta nasıl bir teori ...
  • Mimari cephe temsillerinin kullanıcı algısına etkisinin incelenmesi 

   Zülkadiroğlu, Dilek (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimari Tasarım Bilim Dalı, 2013-07)
   Bu çalışmanın çıkış noktası, kentsel mekânların oluşumunda, şekillenmesinde ve sosyal yaşamın belirlenmesinde etkili olan, kentsel mekân kullanıcısı ile birebir ilişki kuran yapı cepheleridir. Tez çalışmasında hedeflenen; ...
  • Mimari tasarımda ulaşılabilirlik kavramının tekerlekli sandalye kullanıcıları açısından irdelenmesi 

   İskender, Emine (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimari Tasarım Bilim Dalı, 2015-04)
   Türkiye'de özürlülerin sahip olduğu yasal haklar bilinmekle birlikte, yapılı çevrenin özürlülerin fiziksel ulaşılabilirliğine hizmet edecek şekilde düzenlenmesi konusunda çalışmalar yetersiz kalmaktadır. Bu çalışma, özürlü ...