Güncel Gönderiler

 • Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiirlerinde ayna motifi 

  Şengök, Yağmur (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Edebiyatı Bilim Dalı, 2015)
  Bu tezin konusu Yeni Türk Edebiyatı şairi Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiirlerindeki ayna motifidir. Araştırmanın hedefi, Tarancı'nın ayna motifini kullandığı şiirleri tespit ederek, bu motifin çağrıştırdığı anlamları analiz ...
 • Rağmî hayatı, edebi kişiliği ve Divan'ının notlandırılmış metni 

  Işıkhan, Dilek (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2015)
  "Rağmî Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divan'ının Notlandırılmış Metni" isimli çalışmamız, XVIII. yüzyıl şairlerinden Rağmî'ye ait Divanın çeviriyazısına ve ortaya çıkan metnin bilimsel metotlar çerçevesinde incelenerek ...
 • Füzûnî hayatı, edebi kişiliği ve divan'ının notlandırılmış metni 

  Ebem, Siyabend (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2015)
  "Füzûnî, Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divan'ının Notlandırılmış Metni" adını taşıyan bu yüksek lisans teziyle XVII. yüzyıl şairlerinden Füzûnî'nin bilinen tek eseri olan Divan'ının çeviriyazısı yapılmış, eser bilimsel metotlar ...
 • Mehmet Rauf'un kadın isterse adlı eserinin yeni harflere aktarılarak incelenmesi 

  Lafcı, Selin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2016)
  Mehmed Rauf, Servet-i Fünûn nesli içinde en beğenilen ve okunan yazarlardan biridir. Bu çalışmada, Mehmed Rauf'un Kadın İsterse adlı eseri yeni harflere aktarılarak incelenmiş, yazarın içinde bulunduğu Servet-i Fünûn ...
 • Edib Harâbî divanı (Karşılaştırmalı metin) 

  Balaban, Yıldız (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2017)
  13. yüzyılda Anadolu'ya Türkmen göçleriyle girmeye başlayan tasavvuf öğretisi, Yesevîliğin etkisiyle Bektaşiliğin inanç temellerini oluşturmuştur. Geniş bir coğrafyaya yayılan Bektaşilik, kendine has kültür unsurlarını ...
 • Uzun Kervan romanı (Dionis Tanasoglu) metin-tercüme ve Gagavuz Türkçesinde fiil istemleri 

  Kara, Alper (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2011-04)
  Tezimizde Gagavuz Türkçesindeki isimlerin fiillere bağlanırken hangi hâl eklerini aldığı, yani istem konusu işlenmiştir.Çalışmamız temel olarak dört bölümden oluşmaktadır.Birinci bölümde hâl ekleri ve istemle ilgili kısaca ...
 • Hac yolculuğu metinleri bağlamında 17. yüzyıl halk Osmanlıcası 

  Weyso, Muhammed (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2011-06)
  17. yüzyıla ait olduğunu düşündüğümüz Menâsikü'l-Hacc ile Menâzil-i Hacc adlı eserler anonim eserlerdir. Osmanlı döneminde hac menâsikleri (yöntemleri) ile hac yolunda bulunan menzilleri (konakları) açıklamaya çalışan ...
 • Cengiz Aytmatov'un romanlarında kurt motifi 

  Yamak, Yasin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2012-10)
  Cengiz Aytmatov Türk romancıları arasında dünyaca tanınan ve eserleri birçok dile çevrilen bir edebiyatçıdır. Romanlarında Türk kültürüne, örf ve adetlerine yer vermiş ve özellikle Kırgız Türklerinin yaşayışını dünyaya ...
 • Cahit Zarifoğlu üzerinde Rainer Maria Rilke etkisi 

  Soylu, Ümit (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2012-10)
  Bu çalışmanın konusu Türk şair ve yazar Cahit Zarifoğlu üzerinde Alman şair ve yazar Rainer Maria Rilke'nin etkisidir. Araştırmanın hedefi Cahit Zarifoğlu'nda Rilke izlerini bulmaktır. Araştırmada her iki şairin hayatları ...
 • Derviş Abdülkadir Galebe-i Sultân-ı Aşk (Metin-İnceleme) 

  Kolunsağ, İbrahim (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2012-07)
  Derviş Abdülkâdir'in Galebe-i Sultân-ı Aşk isimli eseri İranlı meşhur şair Hâfız-ı Şîrâzî'nin bir gazeline yazılmış şerh metnidir. Bu metinden hareketle hazırlanan tezimiz, giriş ve dört bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde ...
 • Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun eserlerinde batı 

  Erez, Meral (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2013-07)
  Yazı hayatında Servet-i Fünûn dönemi içerisinde başlayan Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Servet-i Fünûn edebiyatının kurucularından olduğu gibi sonrasında gelişen Milli edebiyat akımının da en önemli fikir adamlarından biridir. ...
 • Organ adlarıyla kurulmuş deyimlerin karşılaştırılması (Azerbaycan - Özbek ve Türkiye Türkçesi) 

  Hüseynova, Aysel (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2014-06)
  Bilindiği üzere, oldukça geniş bir coğrafyada yaşayan Türk ulusu zengin ve köklü bir dil ve kültür geleneğine sahiptir. Bu geleneğin bir parçası şüphesiz deyimlerdir. Yıllar geçse de ortaklığını kaybetmeyen deyimler onların ...
 • Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç romanı ve Peyami Safa'nın Dokuzuncu Hariciye Koğuşu romanının Türkçe A1-A2 seviyesine uyarlanması 

  Mazlum, Dilek Ebru (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2014-06)
  Özellikle son yıllarda eğitimleri için ülkemizi tercih eden öğrencilerimizin sayıları arttıkça, o öğrencilere Türkçeyi sevdirecek ve öğretecek materyallere de gereksinim artmıştır. Bu amaçla, bu tez çalışmamızda Hüseyin ...
 • Mecmû'a-i Eş'âr [Nuruosmaniye Kütüphanesi 4960] (metin - inceleme) 

  Gümüş, Abdülkadir (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2015-10)
  Klasik Türk edebiyatının önemli kaynaklarından olan seçme şiir mecmuaları, edebiyat alanındaki akademik çalışmalar bakımından oldukça önemli eserler arasındadır. Bu mecmualar aynı zamanda bir seçki özelliği taşıyıp ...
 • İç Anadolu bölgesi ağızlarında ev, mutfak, tarım ve hayvancılık terimleri sözlüğü 

  Yavaş, Gülhan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2016-12)
  Bu çalışmada İç Anadolu Bölgesi'ndeki illerde kullanılan tarım, hayvancılık, ev ve mutfak ile ilgili terimler derlenmiş ve dört başlık altında ele alınmıştır: 1. İç Anadolu Bölgesi Ağızlarında Ev Terimleri 2. İç Anadolu ...
 • Mecmua-i eş'âr AEMnz 635] (Metin-inceleme) 

  Hayat, İlker (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2016-12)
  Klasik Türk edebiyatı içinde önemli bir yeri olan şiir mecmuaları günümüz araştırmacılarına önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Derleyicisinin yanında dönemin de edebi zevkini yansıtan bu mecmualar sosyokültürel veriler ...
 • Kavisnâme-i Menzilât 51>B – 101B varak (Hacı Hasan b. Hacı Bahtiyar'ın eseri) inceleme - metin - sözlük - dizin 

  Öztürk, Gülfem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2016-10)
  Bu çalışmada, bir okçuluk metni olan Kavisnâme-i Menzilât'ın 51b-101b arası varakları incelenmiştir. Önce metnin ilgili kısımları okunmuş, çeviri yazıyla aktarılmış ve sözlüğü yapılmıştır. Daha sonra metin biçimsel olarak ...
 • Kavisnâme-i Menzilât (1B – 51A) inceleme – metin- sözlük- dizin 

  Arık, Serap (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2016-10)
  Bu çalışmada, Kavsnâme-i Menzilât adlı eserin 1B-51A varakları incelenmiştir. Eserde okçuluktan, menzil taşlarından ve okçulardan bahsedilmektedir. Metinde Arapça ve Farsça sözcükler olmasına rağmen dili, sade ve anlaşılırdır. ...
 • Ziya Gökalp ve Bahtiyar Vahapzâde'nin şiirlerinde vatan mefhûmu 

  Namazova, Ayten (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2017-05)
  Vatan kelimesinin sözlük anlamı: "Bir adamın doğup büyüdüğü veya yaşadığı memlekettir". Türkiye'de aydınlar vatan kavramı üzerinde durmaya Tanzimat döneminde başlar. Azerbaycan'da ise bu kavram Azerbaycan topraklarının ...
 • Haldun Taner'in Vatan Kurtaran Şaban adlı Kabare oyunu ve epik tiyatro 

  Tülü, Anıl (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2017)
  Güncelliğini hâlâ korumakta olan yazarlardan Haldun Taner, gerek tiyatro yazınlarıyla gerek fikir yazılarıyla gerekse öykü alanında vermiş olduğu eserlerle Türk edebiyatında ismi uzun yıllar anılacak sanatçılardandır. ...

Daha Fazla