Show simple item record

Investigation and Analysis of the Factors Affecting Professional Motivation Levels of Construction Workers in Turkey

dc.contributorİstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalıtr_TR
dc.contributor.advisorTarhan, İbrahim Ethem
dc.contributor.authorGeçer, Yavuz
dc.date.accessioned2019-02-05T10:56:16Z
dc.date.available2019-02-05T10:56:16Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/4442
dc.description.abstractMotivasyon, kısaca bireyi isteklendirmek, çalışmaya sevk etmek ve kendi istek ve arzusu doğrultusunda hedeflenen sonuçlara ulaştırmak anlamına gelmektedir. Motivasyon, bireyleri çalıştıkları işletmelerin hedefleri doğrultusunda en verimli şekilde yönlendirme işidir. İşletme açısından motivasyon, işletmenin ve çalışanlarının isteklerine yanıt verebilen bir iş ortamı oluşturarak, çalışanların yapılmasını istedikleri davranışlara yönelmelerini sağlamak ve işletme hedeflerine en verimli şekilde ulaşmaktır. Motivasyon psikolojik bir kavramdır ve kişiden kişiye farklılıklar göstermektedir. Kimi insanlar ekonomik araçlarla motive olurken, kimileri de örgütsel araçlarla motive olmaktadır. İnsanlar, nitelikleri, sosyal çevreleri, beklentileri, psikolojik yapıları açısından birbirlerinden tamamen farklıdır. Bu farklılıklar çalışma hayatında da farklılıklar oluşturmaktadır. İşletmeler, çalışanlarının motivasyon düzeylerini yükseltmek için hem onların içsel durumlarını iyi analiz etmeli, hem de uygulanacak olan dışsal motivasyon faktörlerini iyi seçmelidir. İnşaat sektörü gibi dinamik, sürekli değişkenlik gösteren, yüksek risk ortamları olan ve iş güvenliği konularının takibinin çok zor olduğu işletmelerde çalışanların motive olabilmelerini sağlamak ve onlardan verim alabilmek son derece önemlidir. Bu çalışmanın amacı; Türkiye'de çalışan inşaat işçilerinin motivasyon düzeylerini etkileyen faktörlerin demografik özelliklerine göre kıyaslanmasını incelemek ve çalışanların fiziksel, örgütsel ve psiko-sosyal motivasyon faktörlerinin hangilerinden daha fazla etkilendiğini ortaya çıkarmaktır. Bu tez çalışmasında öncelikle motivasyon kavramına, sürecine ve çalışanların motivasyonunu etkileyen faktörlerin açıklanmasına yer verilmiştir. Devamında inşaat sektöründe motivasyon kavramına değinilmiş ve geçmişte yapılmış olan çalışmalar incelenmiştir. Daha sonra inşaat sektöründe çalışan 200 kişiye yapılan anket uygulamasının analizleri yapılmıştır. Son olarak bulgular dahilinde sonuç ve öneriler verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Motivasyon, Motivasyon faktörleri, Türk inşaat sektörütr_TR
dc.description.abstractMotivation means briefly motivating the individual, driving them to work and reaching the desired results in the direction of their wishes and desire. Motivation is the job of directing individuals to work in the most efficient way in line with the objectives of businesses. In terms of business, motivation is to create a business environment that responds to the demands of the business and its employees, to ensure that employees are directed towards the behaviors they want to achieve, and to achieve business goals in the most efficient way. Motivation is a psychological concept and it shows differences from person to person. While some people are motivated by economic means, others are motivated by organizational means. People are completely different from each other in terms of qualities, social circles, anticipations, psychological structures. These differences also constitute differences in working life. In order to increase the motivation levels of employees, businesses should analyze their internal situations well and choose the external motivation factors to be applied well. It is crucial to ensure that workers are motivated and able to take advantage of them in a dynamic, constantly changing, high-risk environment, such as the construction sector, where business security issues are very difficult to follow. The purpose of this study is; To compare the demographic characteristics of the factors affecting the motivation levels of construction workers working in Turkey and to find out which of the physical, organizational and psycho-social motivation factors of the employees are more affected. In this thesis study, primarily the concept of motivation, the process and the factors affecting the motivation of employees are explained. The concept of motivation in the construction sector has been discussed and studies carried out in the past have been examined. Then, analysis of the questionnaire survey of 200 people working in the construction sector was made. Finally, results and suggestions were given within the findings. Keywords: Motivation, motivation factors, Turkish construction sector
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectİnşaat Mühendisliğitr_TR
dc.subjectCivil Engineeringtr_TR
dc.titleTürkiye'de, İnşaat İşçilerinin Mesleki Motivasyon Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi ve Analizitr_TR
dc.titleInvestigation and Analysis of the Factors Affecting Professional Motivation Levels of Construction Workers in Turkey
dc.typeThesistr_TR
dc.contributor.authorID114926tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record