Show simple item record

dc.contributorMimarlık Fakültesi / Faculty of Architecture Mimarlık / Architecture Makaleler / Articlestr_TR
dc.contributor.authorSoyyiğit, Suat
dc.contributor.authorBostancıoğlu, Esra
dc.date.accessioned2018-12-13T06:58:34Z
dc.date.available2018-12-13T06:58:34Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-605-61283-0-1
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/3920
dc.description.abstractGiydirme cepheler, günümüzde yaygın olarak kullanılan ve çe ş itli ş ekillerde üretilebilen yapıbile ş enleridir. Ancak giydirme cephelerin tasarımı ve gerçekle ş tirilmesi a ş amasında birtakımsorunlarla kar ş ıla ş ılmaktadır. Bunlar, tasarım ve projelendirmeden, uygulamadan, hatalıdetaylandırmadan, montajdan ve malzeme seçiminden kaynaklanabilmektedir. Malzeme seçimindenkaynaklanan sorunların ba ş ında hatalı cam seçimi gelmektedir. Giydirme cephelerde kar ş ıla ş ılansorunların, bitmi ş cephede çözümü, onarılması veya yenilenmesi oldukça zor ve pahalıdır. Cephelerinuygulanmasına geçmeden önce, tasarım evresinde verilen kararlarla ileride olu ş abilecek sorunlarortadan kaldırılabilir. Bu çalı ş mada, giydirme cepheli büro binalarında cam seçimi ile ilgili do ğ rukararların alınması konusunda tasarımcılara, uygulayıcılara ve kullanıcılara katkı sa ğ lanmasıhedeflenmi ş tir. Öncelikle giydirme cephelerde kullanılan camlar ve giydirme cephelerde cam seçiminietkileyen karar parametreleri belirlenmi ş tir. İ stanbul ili içerisinde kullanım a ş amasında olan 12 bürobinasının kullanıcılarına kullandıkları camı, cam seçimini etkileyen performans kriterleri açısındande ğ erlendirmesi için bir anket çalı ş ması uygulanmı ş ve anket sonuçları de ğ erlendirilmi ş tir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.relation6. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumutr_TR
dc.subjectGiydirme cephetr_TR
dc.subjectcamtr_TR
dc.subjectcam seçimitr_TR
dc.subjectbüro binalarıtr_TR
dc.titleGiydirme Cepheli Binalarda Cam Seçimitr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID108365tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record