Güncel Gönderiler

 • Chaos Theory and Stoppard's Arcadia 

  Antakyalıoğlu, Zekiye (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
  This study aims at presenting how Chaos Theory can be held in a work of art, especially in the hands of Tom Stoppard, who is a very renown British playwright. Chaos and Chaotic Systems may sound to be the main areas of ...
 • Kaotik Lorenz Sisteminin Yarı-Ayna Yapısı 

  Uyaroğlu, Yılmaz (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
  Bu çalışmada, yarı sarmalama uygulaması yapıldıktan sonra iki basit çeker birleştirilerek Lorenz çekerinin yarı-ayna yapısı elde edilmiştir. Çalışmada bu uygulamanın MATLAB programı ile gerçekleştirilmesinin yanı sıra ...
 • Organizasyon Kültürünün ve Bireyler Üzerindeki Etkilerinin Açıklamasında Kaotik Bir Yol 

  Ercil, Yavuz; Varoğlu, Demet; Basım, Nejat; Şensoy, S. Eyüp (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
  Örgüt kültürü, bu bakış la, bireylerin değerleri kökeninde kültürel algılamalarının toplamıdır. Örgüt içindeki her bir birey kendine özgü algılamalara sahiptir. Bireyler arasındaki etkileşim bireysel bakış açısını da ...
 • Zaman Skalasında Mimarlık Dinamik Sistemler 

  Ufuktepe, Ünal; Dündar, Veli; Kahraman, Sevcan (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
  Zaman Skalası, reel sayıların herhangi boş olmayan kapalı bir alt kümesidir. Zaman skalasında kalkülüs, ilk olarak 1989 yılında Stefan Hilger tarafından bulunmuştur, matematikte buna kısaca sürekli ve ayrık durumların ...
 • İşletmelerde Kaos Yönetimi 

  Dereli, Türkay; Durmuşoğlu, Alptekin; Kanat, Şenol (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
  Değişen teknoloji ve yönetim felsefeleri, getirdikleri çözümlerin yanı sıra işletmelerde yeni problemlerin kaynağı olabilmektedir. işletmeler, çalışanlardan daha fazla bilgi ve iletişim kanalıyla çalışmayı başarabilme, ...
 • Fractal Properties Of Earthquakes In Marmara 

  Ceylan, Savaş (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
  Many geophysical phenomena such as frequency-size distribution of earthquakes, faults, and fractures show multifractal properties. Having fractal distribution requires that number of objects larger than a specified size ...
 • Yaşamımızı Çevreleyen İlginç Geometrik Şekiller: Fraktallar 

  Doğan, Rüya; Genç, Müge (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
  Bu çalışmada, Mandelbrot Fraktalı kullanılarak yeni bir fraktal oluşturulup, elde edilen şeklin bir fraktal olduğunun ispatlanması amaçlanmıştır. Çalışma, Özel Eyüboğlu Lisesi 11.sınıf öğrencilerinden Ayşegül BAYAR, Valya ...
 • Ekolojik Bir Modelin Kaotik Dinamikleri 

  Kara, Rukiye; Can, Mehmet (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
  Bu çalışmada aynı ekolojide yaşayan ve türler arsındaki ilişki ile bir besin zinciri oluşturan üç farklı türün oluşturduğu bir popülasyon modeli ele alınmıştır. Modelde kaosa gidişteki önemli basamaklardan birisi olan ...
 • Kuzey Kıbrıs'daki Üniversitelerde Sürdürülen Sanat Eğitiminin Çıkmazları ve III. Kültür-Sanat Kurultayı'na Yansımaları 

  Günalp-Salman, Özlem (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
  Çağımızda bilimsel ve teknolojik gelişmeler sonucu özellikle görsel iletişim araçlarının çeşitliliği aslında görsel imgelerle dolu bir kaostan başka bir şey değildir. Sanat artık; geleneksel yaklaşımların ve anlayışın ...
 • Satranç ve Yapay Zeka Tartışmalarındaki Yeri 

  Gültekin, Özgür (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
  1900'lerin ilk çeyreğinde mantıkçı pozitivistlerin fikirleri bilim, felsefe, müzik ve mimarlık gibi etkinliklerin dışında satrançta da yeni yaklaşımları doğurmuştur. Nimzovitzch ve Reti gibi ustalar, satrançta biçimselleştirilmiş ...
 • Kaos, Frakteller ve Mimari Tasarım 

  Ediz, Özgür; Çağdaş, Gülen (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
  Günümüzde, kavramsal açıdan sıradışı formların üretildiği mimari tasarım yaklaşımlarına sıklıkla rastlanmaktadır. Yeni tasarım örneklerinin bu yöndeki gelişimi farklı geometrik kurgulardaki formların, dijital tasarım ...
 • Rölativistik Sistemlerde Kaos ve Simetri 

  Aslan, Özden; Onbaşlı, Ülker (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
  Kaos kavramı, kaçınılmaz olarak başlangıç koşullarına bağlı bir sistemdeki olasılık yoğunluğunun zamanla değişimi nedeniyle sistemin bir düzenden baka bir düzene geçişi düşünülebilir. Bu bağlamda bakıldığında, rölativistik ...
 • Kelebek Kanadını Kimden Yana Çırpıyor ? Birleştirilmiş Bilimin Kıyısında Kaos ve Sosyal Bilimler 

  Yeşilorman, Mehtap (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
  Henüz birkaç yılını idrak ettiğimiz bu yüzyıl, yeni bir çağın başlangıcı kabul edilmektedir. Bu dönemin bir başlangıç noktası olarak algılanması, diğer alanlarda olduğu gibi, bilim alanında da değişimi öngörmesinden ileri ...
 • Sağlık Sektöründe Dış Kaynak Kullanımı 

  Ecerkale, Kubilay (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
  İşletmeler hızla değişen piyasa koşullarında faaliyetlerini sürdürebilmek, sektörde söz sahibi olabilmek için büyük zaman ve paralar sarf ederler. Küresel rekabet ortamında mevcut işletme yapısına günün koşullarına ...
 • Doğadaki Fraktallar 

  Kavlak, İlkan (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
  Doğada gözlediğimiz sistemlerde ortak bir yapı, temel bir benzeşim olmakla birlikte bu karmaşık yapıyı lineer (çizgisel ve sürekli) denklemlerle ifade etmek mümkün değildir. İlk bakışta çok karmaşık gibi görünen pek çok ...
 • İnternet ve Ağlarda Kaotik Büyüme 

  Arkut, İbrahim C.; Arkut, Refik C. (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
  Kontrol edilemeyen ve üstel biçimde büyümekte olan Internet'in karakteristik özellikleri son yıllarda yapılan çalışmalarla ortaya konmaktadır. Bu bağlamda küçük dünya ağları (small world networks) genel olarak bu tipten ...
 • Sosyolojide Yeni Arayışlar: Kaos Teorisi'nin Sosyolojiye Sunduğu İmkanlar Üzerine Bir Deneme 

  Kaçmaz, Gökçe (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
  Son yirmi yılda üzerinde binlerce makale ve kitap yazılan, doğrusal olmayan dinamikleri ele alan Kaos Teorisi’nin bir süredir sosyolojik yaklaşımları da etkisi altına almış olduğu gözlenmektedir. Şöyle ki; çok boyutlu ...
 • Lojistik Harita ile Rasgele Sayı Üretilmesi ve İstatistiki Yöntemlerle Sınanması 

  Özkaynak, Fatih; Özer, A. Bedri (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
  Rasgelelik günlük yaşamda insanlığı kuşatmıştır. Günümüzde rasgele sayılara şifreleme, güvenli haberleşme vb. birçok alanda ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için sahte rasgele sayıları üreten algoritmalar kullanılmaktadır. ...
 • Kaos ve Karmaşanın Türk Romanında İşleniş Biçimleri 

  Aydın, Ertuğrul (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
  Roman türünün, batı edebiyatında olduğu kadar, Türk edebiyatında da kaynaklık değeri azımsanmayacak ölçüdedir. Roman metinlerinin çeşitli bilim dallarına sağladığı aydınlatıcı işlev kadar roman teorisi, çeviri, metinler ...
 • Sağlığın Tanımı: Başaçıkma 

  Kesgin, Coşkun; Topuzoğlu, Ahmet (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
  Dünya Sağlık Örgütü anayasasında sağlık şöyle tanımlanmıştır: "Sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik halidir." çalışma ve yaşam güvenliğinin sağlanamadığı, iş bulma ...

Daha Fazla