Now showing items 21-40 of 61

  • Şamanist Türk Mitolojisinin Erzurum Efsaneleri'ndeki İzleri 

   Kaya, Muharrem (2006)
   Makale, mit kavramının içeriğinin açıklanmasıyla başlayıp efsane türünün özelliklerinin, mitlerle karşılaştırılmasıyla devam etmekte; Bilge Seyidoğlu’nun Erzurum Efsaneleri adlı kitabındaki efsanelerin mitolojik bağlantılarının, ...
  • Türkçede Ö- , Ög, Ögür, Ögren-, Ögret- kelimeleri 

   Türk, Vahit (2006)
   Ö- fiili Türkçenin ilk yazılı metinlerinde "düşünmek" anlamıyla kullanılan kelimelerden biridir. Sonraki dönemlerde bu fiilden türeyen kelimelerde "düşünmek" dışında da birtakım anlamlar görülmektedir. Bu anlamlardan ...
  • Millî Mücadele Döneminin Hatıradan Edebî Esere İzleri (Halide Edip ve Yakup Kadri’den İkişer Örnek) 

   Kaya, Muharrem (2006-01)
   Bu yazı, edebi eserle biyografi arasında bağlantıların anı türü kitaplar üzerinden ele alındığı bir çalışmadır. Makalede önce Halide Edip Adıvar’ın Ateşten Gömlek romanıyla 1918-1923 yılları arasındaki hayatını anlattığı ...
  • Modern Lirik Şiirin Ölçütleri ve Hilmi Yavuz'un Şiiri 

   Kaya, Muharrem (2006-06)
   Bu yazıda, modern Türk şiirinin en önemli şairlerinden Hilmi Yavuz’un şiiri, kendi poetikasındaki kavramlara dayalı olarak ele alınmıştır. Metafor, metonimi, imge, müzikalite, metinlerarasılık kavramları, önce açıklanmış, ...
  • İstanbul Modern'de Bir Fecr-i Âtî Ailesi 

   Şahan, Kayhan (2006-09)
  • Eski Gizem, Yeni Muamma Mazmun'dan İmge'ye 

   Şahan, Kayhan (2006-11)
  • Türk Halk Kültüründe Korku 

   Kaya, Muharrem (2007)
   İnsanlığın ilk dönemlerinden itibaren, insanların hayatta korktuğu şeylerin, mitolojide, halk inanışlarında, türkülerde izlerinin sürüldüğü bir yazıdır. Tabiat güçlerinden korku, tabiatı yöneten kutsal ruhlardan korkmayı ...
  • Karacaoğlan'ın Şiirlerinde İmgeler 

   Kaya, Muharrem (2007-01)
   Halk şiirinin modern şiire düşman olduğu tartışmalarından hareketle, halk şiirinin sanat değerinin olduğu, modern şiir kuramının en önemli kavramlarından metafor, metonimi, imge unsurlarını taşıdığı, Karacaoğlan’ın ...
  • Karaman İli Ağızlarının Şekil Bilgisi Özellikleri Bakımından Anadolu Ağızları Arasındaki Yeri 

   Karpuz, Hacı Ömer; Uysal, İdris Nebi (2009)
   Bu makalede Karaman ağızlarının şekil bilgisi özellikleri kısaca verilmiştir. İç Anadolu bölgesinde yer alan Karaman, bir tarih ve kültür kentidir. Yörede yaptığımız çalışmalar, bize bölge ağızlarının özelliklerini tespit ...
  • Destandan Halk Hikâyesine Değişen Beden Tasvirleri 

   Kaya, Muharrem (Kitabevi Yayınları, 2009)
   Bu makalede, destanlarda kullanılan tasvir unsurlarının hayvanlara, halk hikâyelerinde ise daha çok çiçeklere, bitkilere dayalı olduğu üzerinde durulmuştur. Destanlardaki hayvan unsurunun avcılıkla, hayvancılıkla geçinen ...
  • Ben Ruhi Bey Nasılım? 

   Şahan, Kayhan (2009-09)
  • Karaman İli Ağızlarının Özellikleri ve Sınıflandırılması 

   Karpuz, Hacı Ömer; Uysal, İdris Nebi (2010)
   İç Anadolu Bölgesi’nin güneyinde yer alan ve Akdeniz Bölgesi’nde de toprakları bulunan Ka- raman, merkez ilçeyle birlikte 6 ilçe ve bunlara bağlı 10 kasaba ve 158 köyden oluşmaktadır. Karaman ağızları, bölgedeki hâkim ...
  • Dede Korkut Kitabı ve Manas Destanı'nda Av Kültünün İzleri 

   Kaya, Muharrem (2010)
   Makalede önce, avcılıkla geçinen toplumlarda görülen inanış, büyü ve davranışlar, av öncesi, av sırası ve av sonrası başlıkları altında ele alınmıştır. Av iyesi inanışı ve avın bereketi için yapılanlar belirtildikten sonra ...
  • Genç Temuçin Romanında Halk Kültürü Unsurları 

   Kaya, Muharrem (Dergah Yayınları, 2010)
   Geleneksel anlatıların edebi eserde nasıl kullanıldığıyla, tarihi kaynaklarda yer alan bilgilerle edebi eser arasındaki bağlantılarla ilgili bir yazıdır. Önce Genç Temuçin romanında anlatılan hayat hikâyesinin Lord Raglan’ın ...
  • Yunus Emre Batılı Anlamda Hümanist midir? 

   Kaya, Muharrem (2010)
   Bu yazıda, Türk entelektüellerinin, Batılı kavramların bizde de bulunduğunu göstermek amacıyla temelleri farklı unsurları aynıymış gibi göstermeye çalıştıkları vurgulanıp, Yunus Emre bağlamında hümanizm ve tasavvuf ...
  • Kātibî ve Gencine-i Adaleti 

   Karpuz, Hacı Ömer; Aydemir, Özgür Kasım (2011)
   7. yüzyılda yazılmış olan Gencine-i Adalet, Osmanlı Devleti Padişahı Sultan I. Ahmed’e sunulmuş telif bir siyasetnamedir. 17. yüzyılda talik hatla yazılmış olan Gencine-i Adalet 360 sayfadan oluşmaktadır. Eser, Topkapı ...
  • Türkiye'de Hıdrellez 

   Kaya, Muharrem (2011)
  • Nasreddin Hoca Fıkralarında İroni 

   Kaya, Muharrem (2011)
   Yazı, ironi kavramının, Oğuz Cebeci, Douglas Colin Muecke ve Wayne Booth tarafından verilen bilgiler çerçevesinde açıklanmasıyla başlamaktadır. İroni çeşitlerinin sınıflandırılıp açıklanmasından sonra Nasreddin Hoca’nın ...
  • Eski Uygarlıklardan Günümüze İlkbahar Bayramları 

   Kaya, Muharrem (2011)
   Nevruz’un bir ilkbahar bayramı olduğu düşüncesinden hareketle, eski uygarlıklardan itibaren bu bayramın kökeni açıklanmıştır. Bunların temelinde yatanın mevsim değişimi ve buna bağlı olarak bereket sağlama olduğu vurgulanmıştır. ...
  • Lehçeler Arası İlişkiler ve Oğuz Türkçesinde Bir Nevai Eseri 

   Türk, Vahit (2012)
   Türkçenin ne zaman lehçelere ayrıldığı bilinmemektedir. Doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi iki ana yazı dili olarak uzun süre devam etmiştir. Doğu Türkçesinin ve bütün olarak Türkçenin de en büyük şahsiyeti Ali Şir Nevâî’dir. ...