Now showing items 21-40 of 104

  • Binboğalar Efsanesi Romanının Mitolojik Bir Yorumu 

   Kaya, Muharrem (Adam Yayınevi, 2003-01)
   Bu yazı, Yaşar Kemal’in Binboğalar Efsanesi adlı romanının Claude Levi-Strauss’ın Yaban Düşünce kitabındaki yaklaşım tarzına göre yorumlanması üzerine kurulmuştur. Bitki, hayvan adları, arınma aracı su, bereketin sebebi ...
  • Dede Korkut'un Delileri 

   Kocakaplan, İsa (2004)
   Bu makalede, Türk Edebiyatının önemli eserlerinden biri olan Dede Korkut Kitabında yer alan “deli” unvanlı tipler üzerinde durulacaktır. Söz konusu tipler ve davran›fl biçimleri ekseninde, “alp” tipinden “alperen” tipine ...
  • “Sağ”, “Oñ”, “Sol” Sözleri ve Kavram Alanları 

   Türk, Vahit (2004)
   Bu makalede yön tespitinde kullanılan sağ. on. sol sözlerinin kullanım ve kavram altınları karşılaştırılmakta ve başla Türk dilinin metinleri olmak üzere, çeşitli milletlere ait olan metinlerden de örnek alınarak konuyla ...
  • Türk Halk Edebiyatında Deli Dumrul ve Dünya Kültüründeki Benzerleri 

   Kaya, Muharrem (Folklor/Edebiyat Dergisi, 2004)
   Türk kültürünün en önemli eserlerinden olan Dede Korkut Kitabı’ndaki hikâyeler, masal, efsane, türkü olarak sözlü kültürde de yaşamıştır. Bu yazıda, Dede korkut Kitabı’nın en dikkati çeken bölümlerinden Deli Dumrul’un hem ...
  • Dilimizin Değeri Üzerine 

   Karpuz, Hacı Ömer (2005)
  • Garib–Nâme'den Birkaç Beyit 

   Türk, Vahit (Ankara Üniversitesi, 2005)
   Eski Anadolu Türkçesinin önemli eserlerinden biri olan Garib-nâme 'nin yayınında, Türkçe kelimelerle ilgili olarak bazı farklı aktarma önerileri yapıldı. Bu farklılığın sebebinin hemen hepsinin Türkiye Türkçesinde bugün ...
  • Türkçede Ö- , Ög, Ögür, Ögren-, Ögret- kelimeleri 

   Türk, Vahit (2006)
   Ö- fiili Türkçenin ilk yazılı metinlerinde "düşünmek" anlamıyla kullanılan kelimelerden biridir. Sonraki dönemlerde bu fiilden türeyen kelimelerde "düşünmek" dışında da birtakım anlamlar görülmektedir. Bu anlamlardan ...
  • İsimden Fiil Yapan -al-/-el-; -l- ve -ar-/-er-; -r- Eklerinin Kökeni 

   Türk, Vahit (2006)
   Türkçede isimlerden geçişsiz fıiller türetmekte kullanılan -ar- 1 -er-; -r- ekine tarihi ve çağdaş bütün lehçelerde; -al- 1 -el-; -1- ekine ise Oğuz grubu lehçelerde rastlamaktayız. Bu ekierin her ikisinde de birden fazla ...
  • Ergenekon Destanı'ndan Yararlanan Eserler Üzerine Bir Değerlendirme 

   Kaya, Muharrem (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2006)
   Destan kavramının açıklanmasıyla başlayan makale, destanların ideolojik amaçlarla kullanıldığı vurgulandıktan sonra Ergenekon destanının temelini oluşturan tarihi olayların açıklanmasıyla devam etmektedir. Bu destanın hangi ...
  • Şamanist Türk Mitolojisinin Erzurum Efsaneleri'ndeki İzleri 

   Kaya, Muharrem (2006)
   Makale, mit kavramının içeriğinin açıklanmasıyla başlayıp efsane türünün özelliklerinin, mitlerle karşılaştırılmasıyla devam etmekte; Bilge Seyidoğlu’nun Erzurum Efsaneleri adlı kitabındaki efsanelerin mitolojik bağlantılarının, ...
  • Millî Mücadele Döneminin Hatıradan Edebî Esere İzleri (Halide Edip ve Yakup Kadri’den İkişer Örnek) 

   Kaya, Muharrem (2006-01)
   Bu yazı, edebi eserle biyografi arasında bağlantıların anı türü kitaplar üzerinden ele alındığı bir çalışmadır. Makalede önce Halide Edip Adıvar’ın Ateşten Gömlek romanıyla 1918-1923 yılları arasındaki hayatını anlattığı ...
  • Modern Lirik Şiirin Ölçütleri ve Hilmi Yavuz'un Şiiri 

   Kaya, Muharrem (2006-06)
   Bu yazıda, modern Türk şiirinin en önemli şairlerinden Hilmi Yavuz’un şiiri, kendi poetikasındaki kavramlara dayalı olarak ele alınmıştır. Metafor, metonimi, imge, müzikalite, metinlerarasılık kavramları, önce açıklanmış, ...
  • İstanbul Modern'de Bir Fecr-i Âtî Ailesi 

   Şahan, Kayhan (2006-09)
  • Eski Gizem, Yeni Muamma Mazmun'dan İmge'ye 

   Şahan, Kayhan (2006-11)
  • Türk Halk Kültüründe Korku 

   Kaya, Muharrem (2007)
   İnsanlığın ilk dönemlerinden itibaren, insanların hayatta korktuğu şeylerin, mitolojide, halk inanışlarında, türkülerde izlerinin sürüldüğü bir yazıdır. Tabiat güçlerinden korku, tabiatı yöneten kutsal ruhlardan korkmayı ...
  • Bu Atlı Geçide Gider Romanında Osmanlı Değerlendirmesi 

   Çelik, Yakup (2007)
   Mustafa Necati Sepetçioğlu, Yıldırım Bayezid dönemini anlattığı Bu Atlı Geçide Gider romanında; Osmanlı’daki aile, birey, toplum, eğitim konuları üzerinde durur, dönemin tarihsel olaylarını bu çerçeve içerisinde işler. ...
  • Karacaoğlan'ın Şiirlerinde İmgeler 

   Kaya, Muharrem (2007-01)
   Halk şiirinin modern şiire düşman olduğu tartışmalarından hareketle, halk şiirinin sanat değerinin olduğu, modern şiir kuramının en önemli kavramlarından metafor, metonimi, imge unsurlarını taşıdığı, Karacaoğlan’ın ...
  • Milli Mücadele Döneminde Savaş Edebiyatımız 

   Gülşen, Hacer (2008)
   Türk milleti bir ölüm kalım savaşı vermiş, ordu -millet el ele mi lll bir mücadele içine girmiştir. Ölüm kalım mücadelesi verirken bir yandan da yazarlarımız savaşın sıcaklığını hissettiren yazılar yazmışlar, bu şekilde ...
  • Destandan Halk Hikâyesine Değişen Beden Tasvirleri 

   Kaya, Muharrem (Kitabevi Yayınları, 2009)
   Bu makalede, destanlarda kullanılan tasvir unsurlarının hayvanlara, halk hikâyelerinde ise daha çok çiçeklere, bitkilere dayalı olduğu üzerinde durulmuştur. Destanlardaki hayvan unsurunun avcılıkla, hayvancılıkla geçinen ...