OpenAccess@UniRepos is Space University Academic Open Access System. The system was established in June 2014 in order to store the academic outcomes of Space University in digital standards and to provide them with open access. OpenAccess@UniRepos includes academic outputs such as articles, presentations, dissertations, books, book chapters and reports produced by Space University.

Select a community to browse its collections.

Bölüm&Birim&Merkez [190]
Eğitim Fakültesi / Faculty of Education [155]
Fen Edebiyat Fakültesi / Faculty of Letters and Sciences [1192]
Hukuk Fakültesi / Faculty of Law [314]
İdari Birimler / Administrative Affairs [1]
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi / Faculty of Economics and Administrative Sciences [347]
İKÜ Dergiler / IKU Journals [524]
İKÜ Tezler / IKU Theses [829]
Meslek Yüksekokulları / Vocational Schools [48]
Mimarlık Fakültesi / Faculty of Architecture [501]
Mühendislik Fakültesi / Faculty of Engineering [492]
Sağlık Bilimleri Fakültesi / Faculty of Health Sciences [36]
Sanat ve Tasarım Fakültesi / Faculty of Art and Design [163]
 • Devlet Liselerindeki Okul Yöneticilerinin Cam Tavan Sendromuna Yönelik Algıları (İstanbul ili Büyükçekmece İlçesi Örneği) 

  Ersoy, Gizem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalı, 2019)
  Bu araştırma devlet liselerinde çalışan okul yöneticilerinin cam tavan algılarının demografik değişkenlerce değişkenlik gösterip göstermediğini tespit etmeye yönelik yapılmış tarama modelli bir araştırmadır. Araştırma ...
 • Türkiye'de Üretilen 3b Animasyonların ve Sektör Sorunlarının Animasyon Sektörü Çalışanları Tarafından Değerlendirilmesi 

  Atabek Yılmaz, Aslıhan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2019)
  Bu araştırmada, son yıllarda giderek iletişim tasarımı açısından önemi artan ve ciddi bir sektör haline gelen animasyon sektöründe, Türkiye'deki 3B animasyon filmlerinin mevcut durumunun incelenmesi ve Türkiye'de yapılan ...
 • Mimarlıkta Expo Kavramı Ekoloji Temalı Expolar Üzerine Bir Karşılaştırma 

  Hür, Simge (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2019)
  Ticari amaç taşımayan ve topluma deneysel bir ortam hazırlayan expolar, son yıllarda dünya genelinde çevre sorunlarına cevap aranan ortak platformlar olmasıyla önem kazanmıştır. Artan çevre problemlerinin çözümü yönünde ...
 • E-ticarette Tüketici Satın Alma Karar Süreci: İnternet Alışverişinde Kasko ve Trafik Sigortası Karşılaştırma Sitelerinin İncelenmesi 

  Kutlu Hızlan, Saadet (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2019)
  Günümüz koşullarında teknolojik anlamda yaşanan gelişmeler sigortacılık sektörünü de etkisi altına almış, sektörde dijitalleşme ile başlayan süreç sigorta ürünlerinin internet üzerinden pazarlanması ile devam etmiştir. ...
 • Dış Göç Etkisinde Gaziantep: Güncel Şehirleşme Politikaları Üzerinden Bir Kenti Okumak 

  Şener, Esra (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Kentsel Tasarım Bilim Dalı, 2019)
  Göç kavramı insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. Dış göç hareketlerinin, ülkelerin ekonomik, demografik, sosyal, siyasal ve mekansal yapılarında değişmeler meydana getirdiği; kültürlerin, yaşama biçimlerinin, gelenek ...
 • Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebi ile Boşanma 

  Okan Koç, Yasemin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı, 2019)
  Bu çalışma T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yüksek Lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Çalışmamızda öncelikle Türk hukukunda boşanma sebepleri hakkında ayrıntılı bilgi verilmiş, her bir boşanma ...
 • X ve Y Kuşağında Örgütsel Adalet ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

  Özkaynak, Hilal (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2019)
  Bu tez çalışmasının amacı X ve Y kuşağına ait bireylerin örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık kavramlarına bakış açılarını araştırmak ve bunlar arasındaki ilişkiyi incelemektir.Araştırma kapsamında X kuşağı ve Y kuşağına ...
 • Tekstil İşletmelerinde Tersine Lojistik Uygulamaları Üzerine Bir Çalışma 

  Ezici, Hakan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2019)
  Bu çalışma, tersine lojistik kavramının ortaya çıkışını, uygulama süreçlerini, sağladığı avantajları, uygulamada yaşanan sıkıntıları ve Türkiye tekstil sektöründeki bilinirlik ve uygulanma durumu hakkındadır. Ayrıca tekstil ...
 • Azerbaycan'da Gümrük Politikaları 

  Mammadov, Umid (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / Yönetim Ekonomisi Bilim Dalı, 2019)
  Modern koşullarda, gümrük ödemeleri, bir yandan, pazar açıklığına katkıda bulunan önemli bir düzenleyicidir ve diğer yandan korumacılığın en yaygın dış ticaret araçlarından biridir. Ülkenin uluslararası iş bölümündeki ...
 • Orhan Pamuk'un Kurguya Dayalı Metinlerinde Meslekler 

  Yaranay Baba, Sibel (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2019)
  Orhan Pamuk, ilk kitabını "Karanlık ve Işık" adıyla yazıp Milliyet Roman Ödülünü (1979) almıştır. Kitabının, 1982'de "Cevdet Bey ve Oğulları" başlığı verilerek yayımlanmasıyla başlayan yazın süreci, 19 kitap, seçkiler ve ...

View more