OpenAccess@UniRepos is Space University Academic Open Access System. The system was established in June 2014 in order to store the academic outcomes of Space University in digital standards and to provide them with open access. OpenAccess@UniRepos includes academic outputs such as articles, presentations, dissertations, books, book chapters and reports produced by Space University.

Select a community to browse its collections.

Bölüm&Birim&Merkez [190]
Eğitim Fakültesi / Faculty of Education [155]
Fen Edebiyat Fakültesi / Faculty of Letters and Sciences [1192]
Hukuk Fakültesi / Faculty of Law [314]
İdari Birimler / Administrative Affairs [1]
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi / Faculty of Economics and Administrative Sciences [347]
İKÜ Dergiler / IKU Journals [524]
İKÜ Tezler / IKU Theses [825]
Meslek Yüksekokulları / Vocational Schools [48]
Mimarlık Fakültesi / Faculty of Architecture [501]
Mühendislik Fakültesi / Faculty of Engineering [492]
Sağlık Bilimleri Fakültesi / Faculty of Health Sciences [36]
Sanat ve Tasarım Fakültesi / Faculty of Art and Design [163]
 • Dış Göç Etkisinde Gaziantep: Güncel Şehirleşme Politikaları Üzerinden Bir Kenti Okumak 

  Şener, Esra (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Kentsel Tasarım Bilim Dalı, 2019)
  Göç kavramı insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. Dış göç hareketlerinin, ülkelerin ekonomik, demografik, sosyal, siyasal ve mekansal yapılarında değişmeler meydana getirdiği; kültürlerin, yaşama biçimlerinin, gelenek ...
 • Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebi ile Boşanma 

  Okan Koç, Yasemin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı, 2019)
  Bu çalışma T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yüksek Lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Çalışmamızda öncelikle Türk hukukunda boşanma sebepleri hakkında ayrıntılı bilgi verilmiş, her bir boşanma ...
 • Ortaöğretim Okul Yöneticilerinin Etik Dışı Liderlik Davranışları Hakkında Öğretmen Görüşleri 

  Katip, Mualla (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalı, 2019)
  Bu araştırmanın amacı ortaöğretim okul yöneticilerinin etik dışı liderlik davranışlarını öğretmenlerin görüşlerinden yola çıkarak tespit etmek, bu bulgular ışığında bazı sonuçlara ulaşmaktır. Araştırmada okul yöneticilerinin ...
 • X ve Y Kuşağında Örgütsel Adalet ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

  Özkaynak, Hilal (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2019)
  Bu tez çalışmasının amacı X ve Y kuşağına ait bireylerin örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık kavramlarına bakış açılarını araştırmak ve bunlar arasındaki ilişkiyi incelemektir.Araştırma kapsamında X kuşağı ve Y kuşağına ...
 • Tekstil İşletmelerinde Tersine Lojistik Uygulamaları Üzerine Bir Çalışma 

  Ezici, Hakan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2019)
  Bu çalışma, tersine lojistik kavramının ortaya çıkışını, uygulama süreçlerini, sağladığı avantajları, uygulamada yaşanan sıkıntıları ve Türkiye tekstil sektöründeki bilinirlik ve uygulanma durumu hakkındadır. Ayrıca tekstil ...
 • Azerbaycan'da Gümrük Politikaları 

  Mammadov, Umid (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / Yönetim Ekonomisi Bilim Dalı, 2019)
  Modern koşullarda, gümrük ödemeleri, bir yandan, pazar açıklığına katkıda bulunan önemli bir düzenleyicidir ve diğer yandan korumacılığın en yaygın dış ticaret araçlarından biridir. Ülkenin uluslararası iş bölümündeki ...
 • Orhan Pamuk'un Kurguya Dayalı Metinlerinde Meslekler 

  Yaranay Baba, Sibel (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2019)
  Orhan Pamuk, ilk kitabını "Karanlık ve Işık" adıyla yazıp Milliyet Roman Ödülünü (1979) almıştır. Kitabının, 1982'de "Cevdet Bey ve Oğulları" başlığı verilerek yayımlanmasıyla başlayan yazın süreci, 19 kitap, seçkiler ve ...
 • Epibrassinolidin Kolon Kanserine Karşı Anti-Tümöral Etkisinin scıd Fare Ksenograft Modelinde Gösterimi 

  Adacan, Kaan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Moleküler Biyokimya ve Genetik Anabilim Dalı, 2019)
  Kolon kanseri, kanserden ölümlerde akciğer kanserinden sonra yer alan yaygın bir kanser türüdür. Kolon kanserinin dünyada artan görülme sıklığına bağlı olarak yeni tedavi stratejilerine ve moleküler mekanizmaların ...
 • İşletmelerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamalarına Geçişin İş Süreçleri Üzerindeki Etkisi: Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Örneği 

  Bozpınar, Bürge (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2019)
  Bu araştırmada, ileri bilgi teknolojileri içinde yer alan Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sisteminin iş süreçlerinde etkin olduğu yerler incelenmeye çalışılmıştır. Araştırma, ERP sisteminin genel özellikleri ve gelişimiyle ...
 • Potansiyel gsk3β İnhibitörü Epibrassinolidin Anti Nörodejeneratif Etkisinin Tau Plazmidi Aktarılmış Sinir Hücre Modelinde Gösterilmesi 

  Yenigün Yazıcı, Tuğba (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı / Moleküler Biyoloji ve Genetik Bilim Dalı, 2019)
  Demansın en fazla gözlenen türü olan Alzheimer hastalığı (AH) nadiren ailesel, sıklıkla sporadik nedenlerden dolayı ortaya çıkmaktadır. AH, serebral korteks ve hipokampüste geniş alanlara yayılan, nöron (sinir hücresi) ve ...

View more